• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Sąd Rejonowy w Kaliszu umorzył postępowania w sprawie o zapłatę z weksla wobec cofnięcia powództwa przez powoda. Pozwanym był spadkobierca poręczyciela wekslowego. Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku (art. 203 k.p.c.).

Powód - Jarosław G. dochodził przed Sądem Rejonowym w Kaliszu zapłaty kwoty 25.000 zł. Do pozwu dołączył weksel wypełniony dnia 3 lipca 2000 r. pismem maszynowym, wystawiony na kwotę 77.000 zł z termin płatności na dzień 3 lipca 2018 r. Pozwanym był spadkobierca osoby, która podpisała się pod wekslem.

W toku postępowania okazało się, że w 2000 r. Mirosław S. (agent) zawarł z Piotrem S. umowę agencyjną. Agent zobowiązał się do odpłatnego wypożyczania kaset video otrzymanych od Piotra S. Umowa została zawarta na 6 miesięcy, a dochód z wypożyczania kaset miał otrzymywać Piotr S. Umowa zawierała zapis o karze umownej w przypadku nie dokonania zwrotu kaset. Agent przy zawieraniu umowy podpisał weksel in blanco. Weksel podpisał także poręczyciel. Weksle te miały zabezpieczać ewentualne roszczenia z umowy. Poręczyciel zmarł w 2008 r. Pozwanym w sprawie był spadkobierca poręczyciela.

Powód twierdził, że kwota wpisana na wekslu stanowiła karę umowną za niezwrócenie kaset video. Podstawą dochodzonego roszczenia był weksel podpisany przez poręczyciela. Powód nabył weksel od Piotra S. poprzez indos w kwietniu 2018 r. W toku postępowania powód twierdził, że poręczyciel podpisał w 2003 r. wypełniony weksel na kwotę 77.000 zł i zgodził się na to, by termin zapłaty był w roku 2018 r. Nie było możliwości by poręczyciel temu zaprzeczył. Spadkobierca poręczyciela twierdził, że jego ojciec nigdy nie podpisałby weksla na tak dużą kwotę z terminem płatności odroczonym na piętnaście lat. Co więcej w 2000 r. poręczyciel podpisał oświadczenie o swojej odpowiedzialności za ewentualne zobowiązania agenta do kwoty 30.000 zł. Po co zatem miałby się w 2003 r. godzić się na zapłatę kwoty 77.000 zł za 15 lat?

Wiele mogłyby wyjaśnić zeznania przedsiębiorcy Piotra S. Tego, który tę umowę zawarł, tego który zgodził się na tak odległy termin płatności i tego który indosował Jarosławowi G. weksel. Wezwany w charakterze świadka Piotr S. na rozprawę nie stawił się, a pełnomocnik powoda cofnął pozew i zrzekł się roszczenia. Sąd umorzył postępowanie.

Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego (art. 203 k.p.c.).

Postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 4 marca 2019 r. (sygn. akt I C 2784/18)

O podobnych sprawach pisałam także tutaj: