• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej umorzył postępowania w sprawie o zapłatę z weksla z powodu cofnięcia powództwa przez Jarosława G. Weksle zostały zwrócone agentowi i poręczycielom.

Przed Sądem Rejonowym w Rawie Mazowieckiej toczyły się dwa postępowania w sprawie z powództwa Jarosława G. o zapłatę z weksla przeciwko agentowi umowy agencyjnej oraz poręczycielom.

Podstawą dochodzonych przez Jarosława G. roszczeń była umowa agencyjna zawarta w 2003 r. przez agenta i Piotra S. Agent zobowiązał się do odpłatnego wypożyczania kaset video otrzymanych od Piotra S. Umowa została zawarta na 6 miesięcy, a dochód z wypożyczania kaset miał otrzymywać Piotr S. Agent przy zawieraniu umowy podpisał weksel in blanco. Weksel in blanco podpisali także poręczyciele - w tym przypadku rodzice agenta. Weksle te miały zabezpieczać ewentualne roszczenia z umowy. Umowa po 6 miesiącach wygasła. Przez 13 lat Piotr S. nie zwracał się o zwrot kaset, nie kierował żadnych roszczeń do agenta ani do poręczycieli.

W 2016 r. Piotr S. zbył, wystawione na 40.000 zł każdy, weksle na rzecz Jarosława G. (indos). Jarosław G. wezwał agenta i poręczycieli do wykupu weksli pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Dłużniczy weksli nie wykupili. Jarosław G. złożył pozew przeciwko agentowi oraz przeciwko poręczycielom, łącznie żądał 80.000 zł. Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej wydał nakaz zapłaty przeciwko poręczycielom i nakazał im zapłatę kwoty 40.000 zł. Poręczyciele - pozwani w sprawie złożyli zarzuty od nakazu zapłaty, na skutek czego strony spotkały się w sądzie na rozprawie.

Na drugiej rozprawie przed Sądem Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Jarosław G. cofnął pozew przeciwko poręczycielom i zrzekł się roszczenia (sygn. akt. I C 240/17). Sąd umorzył postępowanie. Nadto Jarosław G. cofnął także powództwo i zrzekł się roszczenia przeciwko agentowi (sygn. akt I Nc 3/17). W tych okolicznościach Postanowieniem z dnia 31 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej umorzył postępowanie, brak było bowiem podstaw do zakwestionowania tej czynności.

Pełnomocnik poręczycieli oraz agenta wezwał Jarosława G. do zwrotu weksli. Weksle zostały im zwrócone.

O sprawach o zapłatę z weksla pisałam także tutaj: