Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Prawo wekslowe

Weksel wystawiony przez konsumenta

Toruń, dnia 4 kwietnia 2019 roku

W sprawie z udziałem konsumenta sąd powinien z urzędu uwzględniać abuzywność klauzuli umownej wynikającej ze stosunku podstawowego (umowy pożyczki), zabezpieczonej przez wystawiony przez konsumenta weksel in blanco.

Czytaj więcej...

Weksel i kasety video - Sąd w Kaliszu umorzył postępowanie

Toruń, dnia 19 marca 2019 roku

Sąd Rejonowy w Kaliszu umorzył postępowania w sprawie o zapłatę z weksla wobec cofnięcia powództwa przez powoda. Pozwanym był spadkobierca poręczyciela wekslowego. Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku (art. 203 k.p.c.).

Czytaj więcej...

Weksel in blanco a działanie sądu z urzędu

Toruń, dnia 11 marca 2019 roku

W przypadku weksla in blanco, który wypełnia wierzyciel, bez jakiegokolwiek wpływu dłużnika będącego wystawcą weksla, zasada abstrakcyjności jest ograniczona, zaś Sąd ma prawo badać z urzędu stosunek podstawowy, jakim w tym wypadku jest umowa pożyczki - uznał Sąd Rejonowy w Olsztynie w Wyroku z dnia 30 czerwca 2017 r. (sygn. akt I C 1227/17 upr.).

Czytaj więcej...

Weksel in blanco: świadome działanie nabywcy weksla na szkodę dłużnika

Toruń, dnia 6 września 2018 roku

Nabycie weksla przez indos w sytuacji posiadania wiedzy, że dłużnik odmówił zawarcia ugody i kwestionuje zasadność roszczenia stwierdzonego wekslem, należy zakwalifikować jako świadome działanie na szkodę dłużnika w rozumieniu art. 17 prawa wekslowego (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2014 r., sygn. akt II CSK 657/13).

Czytaj więcej...

Weksel in blanco a porozumienie wekslowe

Toruń, dnia 4 czerwca 2018 roku

Artykuł 10 Prawa wekslowego nie wymaga szczególnej formy porozumienia wekslowego, może być ona osiągnięta także w sposób dorozumiany. W takim jednak wypadku z uwagi na specyfikę odpowiedzialności wekslowej musi to być przejaw woli, który, w świetle okoliczności towarzyszących, w sposób dostatecznie zrozumiały i niewątpliwy wyraża wolę wywołania skutków prawnych objętych treścią tej czynności prawnej (art. 60 k.c.).

Czytaj więcej...

Kancelaria:
ul. Szosa Chełmińska 26 lok. 409
87-100 Toruń
tel. 504 442 165

Adwokatura Polska