• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy – prawo sportowe (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może przyznawać ze środków budżetu państwa, z części której jest dysponentem, nagrody pieniężne i wyróżnienia dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia sportowe. Po zmianie przepisów nagroda pieniężna dla sportowca może wynieść nawet 80.500 zł.

Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o sporcie zmienia sposób ustalania wysokości nagród pieniężnych przyznawanych przez Ministra Sportu i Turystyki za wybitne osiągnięcia sportowe. Dotychczas podstawę ustalenia wysokości nagrody pieniężnej stanowiła kwota 2300 zł, przy czym wysokość nagrody nie mogła przekroczyć 14-krotności tej kwoty. Po wejściu w życie nowelizacji podstawę ustalenia wysokości nagrody pieniężnej stanowić będzie nadal kwota 2300 zł, przy czym wysokość nagrody nie może przekroczyć 35-krotności tej kwoty. Zatem nagroda pieniężna może stanowić wielokrotność kwoty 2300 zł, przy czym nie może być większa niż jej 35-krotność. Minister Sportu i Turystyki może przyznać nagrodę w wysokości nawet 80.500 zł.

Prezydent RP podpisał ustawę dnia 29 lipca 2016 r. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej dnia ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wyróżnień i wysokość nagród pieniężnych, w zależności od osiągnięcia sportowego, oraz szczegółowy tryb i warunki przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych, uwzględniając sposób i terminy ich wypłacania, a także międzynarodowy lub krajowy wymiar osiągnięcia sportowego.