• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Członkowie zarządu klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia nie odpowiadają za zobowiązania klubu jeśli egzekucja przeciwko klubowi okaże się bezskuteczna (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 września 2012 r., sygn. akt I ACa 537/12).

Przed Sądem Okręgowym w Katowicach w sprawie o sygn. akt I C 556/10 były pracownik Klubu Sportowego (…) w Ch. domagał się od członka zarządu tego Klubu zapłaty określonej sumy pieniężnej stanowiącej równowartość utraconych zarobków w czasie jego zatrudnienia w charakterze trenera. Wcześniej uzyskał prawomocne wyroki zasądzające od tego Klubu jako pracodawcy na jego rzecz należności, ale ich egzekucja okazała się bezskuteczna. Powód oparł swoje roszczenie na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż jeżeli egzekucja przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił powództwo i zasądził od powoda na rzecz pozwanej koszty procesu. Z uzasadnienia wyroku wynikało, że wskazany przez powoda przepis art. 299 kodeksu spółek handlowych nie mógł stanowić podstawy zasądzenia żądanej kwoty, ma on bowiem zastosowanie jedynie do członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zaś Klub Sportowy (…) w Ch. działał jako stowarzyszenie kultury fizycznej na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001.79.855). Ustawa ta w stosunku do członków zarządu stowarzyszenia nie zawiera analogicznego uregulowania jak to zawarte w art. 299 kodeksu spółek handlowych, odnoszące się do członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zdaniem Sądu Okręgowego w Katowicach w takiej sytuacji członek zarządu Klubu nie posiadał legitymacji do udziału w postępowaniu w charakterze pozwanego, gdyż zgodnie z art. 416 kodeksu cywilnego to osoba prawna jest obowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej organu, a zatem w niniejszej sprawie – klub sportowy. Obok odpowiedzialności osoby prawnej możliwa jest odpowiedzialność osobista osoby działającej w charakterze organu (na podstawie art. 415 kodeksu cywilnego), o ile przekraczając swoje kompetencje działała w sposób bezprawny i zawiniony. Sąd Okręgowy wziął pod uwagę i taką konstrukcję prawną ale uznał, że roszczenie powoda oparte o tę podstawę prawną podległo oddaleniu z uwagi na skuteczne podniesienie przez pozwanego zarzutu przedawnienia roszczenia. Sąd II Instancji podzielił argumentację Sądu I Instancji w całości. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 września 2012 r., sygn. akt I ACa 537/12).

Źródło: orzeczenia.katowice.sa.gov.pl