• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Toruń, dnia 24 grudnia 2014 roku

W chwili złożenia przez rodziców małoletniego dziecka, które dziedziczy spadek, wniosku do sądu o wyrażenie zgody na złożenie oświadczenia o odrzucenie spadku w jego imieniu, bieg sześciomiesięcznego terminu do złożenia takiego oświadczenia ulega zawieszeniu.

Zgodnie z art. 1015 § 1 k.c., bieg terminu sześciu miesięcy do odrzucenia spadku rozpoczyna się w dniu, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. W przypadku małoletnich, którzy dochodzą do dziedziczenia, termin do odrzucenia spadku biegnie od dnia, w którym ich rodzice złożyli oświadczenie o odrzuceniu spadku. Poczynając od tego dnia, przedstawiciele małoletniego dziedziczącego spadek mogą wystąpić do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku. Odrzucenie bowiem spadku w imieniu małoletniego jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka (art. 101 § 3 k.r.o.) i wymagana jest do tego zgoda sądu rodzinnego.

Faktycznie rodzic, który chce w imieniu dziecka odrzucić spadek, nie ma bezpośredniego wpływu na czas trwania postępowania przed sądem rodzinnym. Może ono trwać dłużej niż sześć miesięcy, co wyłączy możliwość złożenia oświadczenia o odrzucenia spadku w ustawowym terminie.

Każda osoba uprawniona do odrzucenia spadku powinna mieć możliwość wykorzystania całego przewidzianego w nim terminu. Z tego punktu widzenia przedstawiciel ustawowy małoletniego nie powinien znaleźć się w gorszej sytuacji niż inny spadkobierca, który w celu złożenia oświadczenia o odrzucenia spadku nie musi dokonywać dodatkowych czynności. Zatem w sytuacji, w której ustawa wymaga uzyskania zgody sądu na skuteczne odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, wystąpienie do sądu o jej udzielenie przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku, powoduje, że termin ten nie biegnie do chwili uprawomocnienia się postanowienia sądu opiekuńczego, udzielającego zgodę na odrzucenie spadku. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w Postanowieniu z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie o sygn. akt I CSK 329/13.

Zatem czas trwania postępowania w sądzie rodzinnym w sprawie o uzyskanie zgody na złożenie oświadczenia o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego nie ma znaczenia, ponieważ w czasie trwania tego postępowania termin sześciomiesięczny do złożenia takiego oświadczenia nie biegnie.

Brak oświadczenia spadkobiercy o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w ustalonym terminie skutkuje prostym przyjęciem spadku. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem.