• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Toruń, dnia 10 stycznia 2015 roku

Pięcioletni termin przedawnienia roszczenia o zachowek obowiązuje od dnia 23 października 2011 r. Termin ten ma także zastosowanie do roszczeń o zachowek powstałych przed tą datą i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych (art. 9 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny i niektórych innych ustaw (Dz. U Nr 85, poz. 458)).

Instytucja zachowku polega na tym, że osoby najbliższe spadkodawcy (zstępni, małżonek, rodzice) mają prawo żądać od spadkobiercy pewnej wartości spadku.

Roszczenie o zachowek jest roszczeniem majątkowym i ulega przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie określonego terminu spadkobierca może uchylić się od zapłaty określonej kwoty na rzecz uprawnionego wynikającej z tytułu zachowku. Zgodnie z art. 1007 § 1 k.c. roszczenia zstępnych, małżonka oraz rodziców z tytułu zachowku przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu.

Pięcioletni termin przedawnienia roszczenia o zachowek obowiązuje od dnia 23 października 2011 r. (został wprowadzony do kodeksu cywilnego ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny i niektórych innych ustaw (Dz. U Nr 85, poz. 458)). Wcześniej był to termin 3 – letni. Jednak pięcioletni termin ma także zastosowanie do roszczeń o zapłatę zachowku powstałych przed dniem 23 października 2011 r. i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych (tak stanowi art. 8 ustawy nowelizującej: „Do roszczeń, o których mowa w art. 1007 k.c., powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych, stosuje się przepisy tego artykułu w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.). Chodzi o sytuacje, w których przed dniem 23 października 2011 r. uprawnionemu przysługiwało roszczenie o zapłatę z tytułu zachowku, ponieważ obowiązujący wówczas termin 3 – letni przedawnienia roszczenia o zachowek tego dnia jeszcze nie upłynął. Takiemu uprawnionemu ustawodawca przedłużył termin dochodzenia roszczenia do pięciu lat. Innymi słowy nastąpiło przedłużenie terminu przedawnienia w odniesieniu do roszczeń powstałych przed datą wejścia w życie ustawy nowelizującej przepis art. 1007 k.c.

Podsumowując roszczenia o zachowek, które w chwili wejścia w życie znowelizowanego przepisu (23 października 2011 r.), były jeszcze nieprzedawnione (nie upłynął obowiązujący wówczas 3 – letni termin) przedawniają się dopiero po 5 latach.