• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Tylko oryginał testamentu jest testamentem w rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 941 kodeksu cywilnego). Zgodnie natomiast z prawem o notariacie wypis testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego jest równoznaczny z oryginałem (art. 950 kodeksu cywilnego).

Osoba pełnoletnia może uregulować kwestię własności swojego majątku po śmierci jedynie poprzez testament. Nie można sporządzić testamentu wspólnie z inną osobą. Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela (art. 941-944 kodeksu cywilnego).
Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. Odwołanie testamentu może nastąpić w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament. Spadkodawca może także odwołać testament poprzez pozbawienie go cech od których zależy jego ważność, bądź w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień (art. 946 kodeksu cywilnego).

Testament własnoręczny
Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie ma wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów (art. 949 kodeksu cywilnego).

Testament notarialny
Testament może być sporządzony u notariusza (art. 950 kodeksu cywilnego). Notariusz powinien jednak odmówić dokonania czynności notarialnej, gdy spadkodawca jest formalnie ubezwłasnowolniony ale także wtedy, gdy zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy taka osoba działa w stanie dostatecznej świadomości.

Testament ustny
Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków. Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie. W wypadku gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków (art. 952 kodeksu cywilnego).

Nieważność testamentu
Zgodnie z art. 945 § 2 kodeksu cywilnego testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony: 1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli; 2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści; 3) pod wpływem groźby. Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy).