• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Sąd nie może poprzestać na złożonym zapewnieniu spadkowym i przyjąć go za dowód, że nie ma innych spadkobierców, jeżeli okaże się ono niewystarczające. Ma to miejsce np. wtedy, gdy podniesiony został fakt lub zarzut, że - poza ujawnionymi - istnieją inni spadkobiercy i powołane zostały dowody, które mogą wskazywać na prawdziwość tych twierdzeń (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2012 r. I CSK 163/12).

Zgodnie z art. 670 kodeksu postępowania cywilnego, w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. Z kolei zgodnie z art. 677 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby niż te, które wskazali uczestnicy postępowania.

Jeżeli sąd uzna, że zgłoszone przez wnioskodawcę dowody nie są wystarczające dla ustalenia kto jest spadkobiercą, może nałożyć na uczestnika określone obowiązki dowodowe, egzekwować ich wykonanie i ewentualnie zastosować konsekwencje procesowe ich niewykonania. Bierność uczestników nie zwalnia jednak sądu spadku z inicjatywy dowodnej.

Zgodnie z art. 672 kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli zapewnienie spadkowe nie było złożone albo jeżeli zapewnienie lub inne dowody nie będą uznane przez sąd za wystarczające do ustalenia spadkobierców, postanowienie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku może zapaść dopiero po wezwaniu spadkobierców do udziału w sprawie przez ogłoszenie. Sąd nie może poprzestać na złożonym zapewnieniu i przyjąć go za dowód, że nie ma innych spadkobierców, jeżeli okaże się ono niewystarczające. Ma to miejsce np. wtedy, gdy podniesiony został fakt lub zarzut, że - poza ujawnionymi - istnieją inni spadkobiercy i powołane zostały dowody, które mogą wskazywać na prawdziwość tych twierdzeń (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2012 r., sygn. akt. I CSK 163/12).

Zgodnie z art. 674 kodeksu postępowania cywilnego ogłoszenie umieszcza się w piśmie poczytnym na całym obszarze Państwa i podaje publicznie do wiadomości w ostatnim miejscu zwykłego pobytu spadkodawcy na tym obszarze, w sposób w miejscu tym przyjęty. Ogłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, zawód oraz ostatnie miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy; datę śmierci spadkodawcy; wskazanie majątku pozostałego po spadkodawcy; wezwanie, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia sąd wyznaczy w celu rozpoznania zgłoszonych żądań rozprawę, na którą wezwie także osoby, które zgłosiły żądanie i podały miejsce zamieszkania. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia o wezwaniu spadkobierców nikt nie zgłosił nabycia spadku albo zgłaszający się nie udowodnił go na rozprawie, sąd wyda postanowienie stwierdzające nabycie spadku przez spadkobierców, których prawa zostały ustalone.