• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby można uchylić się od skutków prawnych oświadczenia.

Spadkobierca ustawowy może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Zgodnie z art. 1015 § 1 kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Termin ten zazwyczaj, w szczególności przy dziedziczeniu ustawowym rozpoczyna się w dacie zgonu spadkodawcy. Termin 6 miesięcy jest zachowany, gdy przed jego upływem zostanie złożone oświadczenie w sądzie lub przed notariuszem. Złożenie oświadczenia "przed notariuszem" oznacza, że wola spadkobiercy co do przyjęcia lub odrzucenia spadku została uzewnętrzniona w obecności notariusza i utrwalona w postaci aktu notarialnego. Złożenie oświadczenia o przyjęciu albo o odrzuceniu spadku zarówno przed sądem, jak i przed notariuszem może nastąpić także na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym, a co więcej formę taką ustawodawca uznał za wystarczającą nawet do udzielenia pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (art. 1018 § 3 kodeksu cywilnego).

Oświadczenie o przyjęciu albo odrzuceniu spadku może być złożone w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Sąd odbiera takie oświadczenie od spadkobiercy do protokołu rozprawy. Jeśli wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do sądu został złożony przed upływem 6-miesięcznego terminu, a wyznaczenie terminu rozprawy i złożenie oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku przed sądem następuje po upływie tego terminu, to przyjmuje się, że termin został zachowany. Innymi słowy termin określony w art. 1015 § 1 kodeksu cywilnego należy uznać za zachowany, gdy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku został złożony do sądu przed upływem 6 miesięcy, a po upływie tego terminu sąd odebrał od spadkobiercy do protokołu oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia przez notariusza nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku nie może być odwołane. Istnieje jednak możliwość uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia o przyjęciu spadku bądź odrzuceniu (art. 1019 kodeksu cywilnego). Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby to można domagać się przed sądem uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia. Spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd. Dopiero prawomocne zatwierdzenie przez sąd uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia, powoduje zmianę kręgu osób, wobec których nabycie spadku zostało już prawomocnie stwierdzone. Prawomocne zatwierdzenie przez sąd uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia stanowi samoistną przesłankę dokonania z urzędu zmiany prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.