• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Toruń, dnia 18 stycznia 2015 roku

Spadkobiercą może być osoba fizyczna, która żyje w chwili otwarcia spadku. Jednakże dziecko jeszcze nienarodzone ale poczęte w chwili otwarcia spadku może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe (art. 927 § 1 i 2 k.c.).

Spadkobiercą nie będzie osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku, jak też osoba, która zmarła jednocześnie ze spadkodawcą, oraz osoba, w stosunku do której stosuje się domniemanie jednoczesnej śmierci (art. 32 k.c.), tj. domniemanie, że spadkodawca i spadkobierca zmarli jednocześnie (np. oboje zginęli w wypadku, pożarze itp.). Przepis art. 927§ 2 k.c. wprowadza wyjątek od zasady, że spadkobierca musi żyć w chwili otwarcia spadku. Zgodnie z tym przepisem dziecko w chwili otwarcia spadku już poczęte może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe. Przepis ten wprowadza tzw. fikcję prawną. W momencie urodzenia dziecko staje się spadkobiercą, tak jakby już żyło w chwili otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy). Dziecko poczęte, które urodzi się żywe, może być zarówno spadkobiercą testamentowym, jak i ustawowym. Wobec takiego spadkobiercy zastosowanie znajduje 6 miesięczny termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku składa się w terminie 6 miesięcy, licząc od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (dowiedział się o tym, że dziedziczy). W przypadku małoletnich, którzy dochodzą do dziedziczenia, termin do odrzucenia spadku biegnie od dnia, w którym ich rodzice złożyli oświadczenie o odrzuceniu spadku. Poczynając od tego dnia, przedstawiciele małoletniego dziedziczącego spadek mogą wystąpić do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Warto pamiętać, że dziecko poczęte, a jeszcze nie urodzone w chwili śmierci swego ojca spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, jeżeli urodzi się żywe, nabywa prawo do jednorazowego odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Dz.U.2009.167.1322 ze zm.).