• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Toruń, dnia 22 grudnia 2014 roku

W czasie trwania sprawy o rozwód sąd może na wniosek jednego z małżonków orzec o obowiązku przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny na czas postępowania, także obejmujących koszty utrzymania pełnoletnich dzieci.

W czasie trwania procesu o rozwód lub o separację nie może być wszczęta odrębna sprawa o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty pomiędzy małżonkami albo pomiędzy nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi co do świadczeń za okres od wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację.

Jeśli chodzi o dziecko małoletnie, to rozwodzący się małżonek może wystąpić w czasie trwania sprawy o rozwód z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego i już w toku postępowania uzyskać postanowienie zobowiązujące drugą stronę do płacenia alimentów na małoletniego, do czasu zakończenia postępowania w sprawie o rozwód.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których rodzice rozwodzą się i posiadają pełnoletnie dziecko, które jest niesamodzielnie (np. studiuje). Nie chce ono jednak występować do sądu we własnym imieniu przeciwko któremuś z rodziców (z reguły jest to ojciec) o alimenty.

Wówczas jeden z małżonków może na podstawie art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wystąpić w imieniu własnym z wnioskiem o ustalenie obowiązku dostarczenia pełnoletniemu, niesamodzielnemu dziecku środków utrzymania na czas trwania postępowania w sprawie o rozwód.

Celem obowiązku alimentacyjnego przewidzianego w art. 27 k.r.o., który ma szerszy zakres niż zwykły obowiązek alimentacyjny, jest uzyskanie od małżonka środków materialnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodziny jako całości oraz zaspokojenia uzasadnionych potrzeb jej poszczególnych członków (także pełnoletnich) przy zachowaniu zasady równej stopy życiowej.

Uwzględniając wniosek sąd zasądza od małżonka uchylającego się od łożenia na utrzymanie rodziny odpowiednią kwotę na zaspokojenie potrzeb całej rodziny na czas do zakończenia postępowania. Dzięki temu małżonek w toku trwania sprawy o rozwód może uzyskać środki pieniężne niezbędne na utrzymanie także pełnoletniego dziecka.