• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Usprawiedliwione przyczynami obiektywnymi przerwy w wykonywaniu działalności gospodarczej takie jak choroba, opieka nad dzieckiem w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, nie jest równoznaczne z zaprzestaniem prowadzenia tej działalności gospodarczej i nie skutkuje ustaniem tytułu do ubezpieczenia społecznego, uznał Sąd Apelacyjny w Gdańsku w Wyroku z dnia 30 stycznia 2019 r. (sygn. akt III AUa 806/18)

Ubezpieczona, z zawodu pielęgniarka, zarejestrowała działalność gospodarczą w zakresie usług pielęgniarskich w styczniu 2012 r. Z tego tytułu dokonała zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych: emerytalnego, rentowych, wypadkowego i chorobowego w okresie od stycznia 2012 r. do 10 czerwca 2015 r. Dnia 11 czerwca 2015 r. ubezpieczona urodziła dziecko. Od 11 czerwca 2015 r. do 8 czerwca 2016 r. pobierała zasiłek macierzyński. Od 9 czerwca 2016 r. ponownie dokonała zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.
Prowadzona przez ubezpieczoną działalność gospodarcza od 2012 r. polegała na świadczeniu usług pielęgniarskich na rzecz szpitala miejskiego. Umowę ze szpitalem ubezpieczona zawarła 1 stycznia 2012 r. Potem umowa o świadczenie usług pielęgniarskich była przedłużana, z tym że w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego ubezpieczona nie świadczyła tych usług (od 11 czerwca 2015 r. - 8 czerwca 2016 r.), nie miała także innych zleceniobiorców, nie osiągnęła w tym okresie żadnych innych przychodów. Zajmowała się opieką nad dzieckiem. W okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie wyrejestrowała działalności gospodarczej, nie zawiesiła jej, terminowo opłacała składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Od 1 czerwca 2016 r. ubezpieczona miała ponownie świadczyć usługi pielęgniarskie na rzecz szpitala miejskiego, jednak nie podpisała umowy ze szpitalem, z uwagi na problemy zdrowotne (od grudnia 2015 r. leczyła się na depresję). Po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego w czerwcu 2016 r. wystąpiła do ZUS o wypłatę kolejnych zasiłków z FUS tj. zasiłku chorobowego i dalej zasiłku rehabilitacyjnego.
Wystąpienie przez ubezpieczoną zaraz po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego, o wypłatę zasiłku chorobowego i później świadczenia rehabilitacyjnego skłoniło ZUS do wszczęcia postępowania wyjaśniającego w przedmiocie deklarowanej działalności. Po przeprowadzonej kontroli ZUS w Toruniu uznał, że ubezpieczona w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie prowadziła działalności gospodarczej, nie osiągnęła żadnego dochodu. w Lutym 2017 r. ZUS wydał decyzję ustalająca, że ubezpieczona od dnia 9 czerwca 2016 r. nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnym, rentowym, wypadkowym oraz chorobowemu, bo według Organu nie prowadziła działalności gospodarczej.
Ubezpieczona odwołała się od tej decyzji do Sądu Okręgowego w Toruniu.

Sąd Okręgowy w Toruniu wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2018 r. (sygn. akt IV U 357/17) przyznał rację ubezpieczonej i zmienił decyzję ZUS w ten sposób, że ubezpieczona jako osoba prowadząca działalność gospodarczą podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, i wypadkowemu od 9 czerwca 2016 r. oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu od dnia 9 czerwca 2016 r.

Apelację od Wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu złożył ZUS.
Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 31 stycznia 2019 r. (sygn. akt III AUA 806/18) oddalił apelację ZUS Oddział w Toruniu.
Sąd Apelacyjny w Gdańsku uznał, że ograniczenie działalności gospodarczej do sporadycznych czynności, a nawet przerwa w wykonywaniu działalności wynikająca z konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez kobietę - przedsiębiorcę, nie jest równoznaczna z zaprzestaniem prowadzenia tej działalności, a zatem nie skutkuje ustaniem tytułu do ubezpieczenia społecznego.
Zasadą jest, że to przedsiębiorca - matka pobierająca zasiłek macierzyński decyduje, czy będzie w okresie zasiłkowym wykonywała działalność gospodarczą. Może, ale nie musi. Nie wykonanie tej działalności w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie zawiera w sobie woli definitywnego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej więc nie skutkuje utratą statusu przedsiębiorcy.

O sprawie pisałam też tutaj:
http://adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/prawo-pracy-zus-krus/151-sad-w-toruniu-stanal-po-stronie-matki-bedacej-przedsiebiorca.html