• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec niego, uprawnia tego pracownika do nabycia prawa do odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (jednolity tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 192 ze zm.), jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód rozwiązania stosunku pracy.

Prawo do odprawy pieniężnej od pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników, przysługuje m.in. w przypadku, gdy do rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę (bądź na mocy porozumienia stron), dochodzi tylko z jednym pracownikiem, jeżeli podstawą rozwiązania umowy były przyczyny niedotyczące tego pracownika i jednocześnie stanowiły one wyłączny powód uzasadniający rozwiązanie umowy o pracę (podstawa prawna: art. 8 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Dz.U. z 2015 r., poz. 192 ze zm., zwanej dalej ustawą o zwolnieniach grupowych).

Odprawa pieniężna może przysługiwać także pracownikowi, którego stosunek pracy ustał wskutek odmowy przyjęcia przez niego nowych warunków pracy przedstawionych przez pracodawcę w drodze wypowiedzenia zmieniającego.

W Uchwale z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie o sygn. akt III PZP 4/15 Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że podstawowe cele regulacji ustawy o zwolnieniach grupowych przemawiają za zastosowaniem przepisów o odprawach pieniężnych do pracowników, którzy rozwiązali stosunek pracy z winy pracodawcy w trybie art. 55 § 1¹ kodeksu pracy.

Jeśli pracownik rozwiązuje umowę o pracę ze względu na ciężkie naruszenie wobec niego przez pracodawcę podstawowych obowiązków, to czyni to z powodu zachowania pracodawcy, co uzasadnia twierdzenie, że jest to przyczyna rozwiązania stosunku pracy niedotycząca pracownika także w rozumieniu art. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych, uzasadniająca przyznanie odprawy pieniężnej przewidzianej w art. 8 tej ustawy. Jest to świadczenie o charakterze gratyfikacyjno-rekompensacyjnym, przysługującym na zakończenie stosunku pracy.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2015 r., sygn. akt III PZP 4/15.