• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Jeśli renta inwalidzka pozostaje w ścisłym związku ze służbą w Policji to przepis art. 22a nie ma zastosowania. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 listopada 2022 r., sygn. akt III AUa 1064/21).

Ubezpieczona przyjęta została na stanowisko wywiadowcy Wydziału B Służby Bezpieczeństwa KW MO w Bydgoszczy z dniem 16 października 1979 r. Po 1 sierpnia 1990 r. ubezpieczona kontynuowała służbę w wydziale podsłuchów. W Policji pracowała jeszcze przez dalsze 22 lata, 6 miesięcy i 22 dni. Z dniem 23 lutego 2013 r. przyznano ubezpieczonej prawo do emerytury policyjnej i z tym samym dniem, w drugiej decyzji, prawo do policyjnej renty inwalidzkiej.

Decyzjami z 31 lipca 2017 r. Dyrektor Zakładu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ponownie ustalił wysokość emerytury i renty inwalidzkiej Ubezpieczonej od 1 października 2017 r. Wysokość emerytury ustalona została na kwotę 2.069,02 zł, a renty na kwotę 750 zł. Jako podstawę prawną decyzji organ rentowy wskazał przepisy art. 15c i art. 22a w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r., poz. 708 ze zm.).

Ubezpieczona złożyła odwołania od obydwu decyzji ustalających ponownie wysokość emerytury i renty inwalidzkiej.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 23 marca 2021 r. oddalił odwołania oraz zasądził od odwołującej na rzecz organu rentowego 180 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego, (sygn. akt. VI U 2336/20).

Pełnomocnik Ubezpieczonej wniósł apelację.

Wyrokiem z dnia 28 listopada 2022 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmienił zaskarżony Wyrok i ustalił od dnia 1 października 2017 r. wysokość policyjnej renty inwalidzkiej Ubezpieczonej w wysokości obowiązującej do dnia 30 września 2017 r.; rozstrzygnął o kosztach postępowania.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wskazał, że jeżeli chodzi o wysokość świadczenia rentowego ubezpieczonej przypomnieć trzeba, że prawo do tego świadczenia odwołująca nabyła na podstawie decyzji z 25 czerwca 2013 r., od dnia 23 lutego 2013 r. w oparciu o orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSW w Bydgoszczy, zaliczające ją do III grupy inwalidzkiej, ze stwierdzeniem, że inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą.

Zgodnie z art. 19 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy określającym warunki przyznania renty inwalidzkiej (także w brzmieniu obowiązującym w dniu wydania decyzji), świadczenie to przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który stał się inwalidą wskutek stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu w czasie pełnienia służby albo w ciągu 18 miesięcy po zwolnieniu ze służby, jeżeli inwalidztwo jest następstwem urazów doznanych w czasie pełnienia służby lub chorób powstałych w tym czasie, albo w ciągu 3 lat po zwolnieniu ze służby, jeżeli inwalidztwo jest następstwem wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby. Stosownie do art. 20 ww. ustawy ustalono trzy grupy inwalidztwa funkcjonariuszy całkowicie niezdolnych do służby, przy czym III grupa obejmuje zdolnych do pracy.

Uzupełniając stan faktyczny Sąd Apelacyjny w Gdańsku wskazał, że niezdolność do służby odwołującej się, stanowiła przesłankę konieczną nabycia prawa do świadczenia i niesporne było, że została orzeczona już po zakończeniu służby w Policji (16 kwietnia 2013 r.) w bezpośrednim z nią związku, wobec czego do tego świadczenia nie ma zastosowania art. 22a ustawy o zaopatrzeniu emerytalny funkcjonariuszy, gdyż pełniona przez odwołującą służba w Policji od 1 sierpnia 1990 r. do 22 lutego 2013 r. nie może być zakwalifikowana jako służba na rzecz totalitarnego państwa. Zgodnie z dyspozycją art. 22a ww. ustawy w przypadku osoby, która pełniła służbę na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b, rentę inwalidzką ustaloną zgodnie z art. 22 zmniejsza się o 10% podstawy wymiaru za każdy rok służby na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b.

Skoro świadczenie rentowe pozostaje w ścisłym związku ze służbą odwołującej się w Policji, to przepis art. 22a nie może mieć zastosowania do służby pełnionej w wolnej Polsce.

(Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 listopada 2022 r., sygn. akt III AUa 1064/21).