• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Do dnia 30 września 2022 r. odnotowano 530 spraw oczekujących na załatwienie z odwołań ubezpieczonych przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Warszawie o wysokość emerytury i renty po zastosowaniu ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  w odpowiedzi na zapytanie z dnia 5.09.2022 r., informuje, że zgodnie z § 79 ust. 1 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych ( Dz. U. 2019 poz. 1141), sprawy powinny być rozpoznawane według kolejności ich wpływu do danego referatu, chyba że przepisy szczególne określają termin do ich rozpoznawania lub zachodzi inna uzasadniona przyczyna zmiany tej kolejności wynikająca z organizacji pracy sądu. W pozostałych sprawach podejmuje się tylko czynności niecierpiące zwłoki. Poza kolejnością określoną w ust. 1, na terminy rozpraw lub posiedzeń należy kierować sprawy pilne. Sprawy o charakterze pilnym w rozumieniu w.w. Regulaminu, dotyczą przyznania lub wstrzymania prawa do emerytury lub renty. Niniejsza sprawa ( o wysokość świadczenia )  nie należy do kategorii takich spraw.        

Z uwagi na dużą ilość spraw apelacyjnych, termin oczekiwania na wyznaczenie terminu rozprawy apelacyjnej wynosi obecnie około 18 miesięcy od daty wpływu akt do tutejszego Sądu. Sąd ma uwadze, że sprawa o wysokość emerytury jest dla odwołującego istotna, jednakże w chwili obecnej w referatach sędziów jest więcej takich spraw, które wpłynęły do tut. Sądu wcześniej i oczekują na rozpoznanie. W referacie sędziego referenta jest obecnie  ponad 430 spraw, z czego około 100 spraw są to sprawy przedmiotowo zbliżone do sprawy odwołującego. Dodatkowo wskazać należy, że do dnia dzisiejszego pozostaje w  tutejszym Wydziale 530 spraw oczekujących na załatwienie z odwołań ubezpieczonych przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Warszawie o wysokość emerytury i renty po zastosowaniu ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.            

W tym stanie rzeczy przyspieszenie rozpoznania sprawy jest obecnie niemożliwe. 

Źródło: pismo z dnia 30 września 2022 r. w sprawie sygn. III AUA 915/21 Sądu Apelacyjnego w Poznaniu