• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Od marca 2019 r. do sierpnia 2022 r. wpłynęło do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 1184 sprawy dotyczące obniżonych świadczeń emerytalno - rentowych funkcjonariuszy objętych tzw. ustawą dezubekizacyjną. Do rozpoznania pozostaje 758 spraw tego rodzaju. Średni czas oczekiwania na rozpoznanie przekracza 14 miesięcy.

Sprawy w III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Gdańsku są rozpoznawane według kolejności ich wpływu do danego referatu sędziego. Poza kolejnością na terminy rozpraw lub posiedzeń są kierowane sprawy pilne. Zasady kolejności rozpoznawania spraw i oznaczenie spraw pilnych reguluje § 2 ust. 5 i § 79 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych - Dz.U. z 2019 r. poz. 1141 ze zm.). Jako sprawy pilne traktowane są sprawy o przyznanie lub wstrzymanie prawa do emerytury lub renty, gdzie w związku z decyzjami organu rentowego osoby zwykle w zaawansowanym wieku tudzież dotknięte różnymi schorzeniami pozostają bez środków do utrzymania. Nadto poza kolejnością wpływu kierowane są sprawy dotyczące wysokości świadczeń osób objętych tzw. ustawą dezubekizacyjną, z uwagi na czas trwania postępowania sądowego (od 2017 r.).

Średni czas oczekiwania na rozpoznanie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych w III Wydziale przekracza 14 miesięcy.

Od marca 2019 r. do 16 sierpnia 2022 r. wpłynęło do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 1184 sprawy dotyczące obniżenia świadczeń emerytalno - rentowych, w wyniku zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,  ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. Do rozpoznania pozostaje 758 spraw tego rodzaju. Dla przykładu do referatu jednego sędziego wpłynęło 105 spraw dotyczących tego przedmiotu sporu, z czego do rozpoznania pozostaje jeszcze 81 spraw, w tym 40 sprawy z wpływu do 4 stycznia 2022 r., najstarsza z marca 2021 r.

Trudna sytuacja finansowa odwołującego się, w ocenie Przewodniczącego Wydziału nie jest okolicznością, która może być uznana jako szczególnie uzasadniony przypadek wymagający przyśpieszenia rozpoznania sprawy, albowiem co do zasady obniżka świadczeń tej grupie ubezpieczonych spowodowała pogorszenie ich sytuacji finansowej.

Źródło: pismo Przewodniczącego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 16 sierpnia 2022 r.