• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Kilkuletni czas realizacji obowiązków służbowych przed dniem 31 lipca 1990 r. nie ma charakteru krótkotrwałego w rozumieniu przepisu art. 8a ustawy obniżającej świadczenia emerytalne i rentowe byłym funkcjonariuszom i ich rodzinom, uznał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na podstawie art. 8a ustawy dezubekizacyjnej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w drodze decyzji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyłączyć stosowanie art. 15c, art. 22a i 24a (przepisy obniżające: emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne) w stosunku do osób pełniących służbę (albo członków ich rodzin), o której mowa w art. 13b (służbę w okresie od 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. w określonych w ustawie cywilnych i wojskowych instytucjach i formacjach), ze względu na:
1) krótkotrwałą służbę przed dniem 31 lipca 1990 r. oraz
2) rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia i życia.

1) Krótkotrwała służba przed dniem 31 lipca 1990 r.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uznał, że krótkotrwałość musi być każdorazowo oceniana indywidualnie, z zastrzeżeniem, że winna być ona analizowana przede wszystkim w ujęciu bezwzględnym, jako długość okresu służby na rzecz totalitarnego państwa. Dodatkowo organ powinien ocenić powyższą przesłankę w aspekcie proporcjonalnym, tj. w porównaniu stosunku służby na rzecz totalitarnego państwa do całości okresu służby byłego funkcjonariusza. Oznacza to, że obok oceny czy dany okres czasu może być uznany za "krótkotrwały" w ujęciu ogólnym, powinien on być także oceniany abstrakcyjnie, jako stosunek tego okresu do całego okresu służby.
Krótkotrwałość jest wprawdzie pojęciem nieostrym, w zakresie którego trudno określić choćby przybliżoną definicję, jednak oparłszy się na wykładni językowej należy stwierdzić, że krótkotrwałość jest tożsama z nietrwałością, przelotnością lub chwilowością. Również ze słownika wyrazów bliskoznacznych można przytoczyć synonimy powyższego słowa: chwilowy, doraźny, niedługi, niestały, nietrwały, okresowy, przejściowy, przemijający, tymczasowy, krótkookresowy, czasowy, trwający krótko, niedługo trwający, nieustabilizowany, szybki, epizodyczny.
Kilkuletni czas realizacji obowiązków służbowych nie ma charakteru tymczasowego, doraźnego, czy epizodycznego.

2) Rzetelność wykonywania zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r. w szczególności z narażeniem zdrowia i życia.
Według Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pojęcie rzetelności w ujęciu określającym postawę oraz jakość wykonywania zadań definiować należy jako sumienne, solidne i dokładne wykonywanie swojej pracy - przyjętych na siebie obowiązków. Rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych oznacza ich realizację na najwyższym poziomie. Zaznaczenia wymaga, że postawa rzetelnego funkcjonariusza charakteryzuje się wzorowością w działaniu służbowym, nie tylko w zakresie podejmowania i realizowania obowiązków dodatkowych. Ponadto istotna jest także podstawa funkcjonariusza w służbie i poza nią, rygorystyczne przestrzeganie prawa, dyscypliny i etyki zawodowej, a także honoru funkcjonariusza służb mundurowych.
Zwrot szczególnie z narażeniem zdrowia i życia ocenić należy jako dodatkowy czynnik wpływający na ocenę wartości i rzetelnej służby funkcjonariusza. Zważyć jednak należy, ze warunek "narażenia zdrowia i życia" odnosi się do kwalifikacji narażenia, rozumianej jako stwierdzenie istnienia zagrożenia innego niż normalne następstwo pełnienia służby, przy założeniu, że w jej istotę wpisane jest ryzyko zagrożenia życia i zdrowia. Z perspektywy ustawowej regulacji ważne jest, aby zagrożenie nie było normalnym następstwem służby, czy też nie miało charakteru hipotetycznego, ale było rzeczywiste, dowiedzione i miało charakter wyjątkowy. Charakter zadań podejmowanych w jednostkach organizacyjnych Policji nie może przesądzać o spełnieniu przesłanki określonej w art. 8a ust. 1 pkt 2.

3) "szczególnie uzasadniony przypadek" Organ wskazał, że ów uzasadniony przypadek zachodzi wówczas gdy strona legitymuje się wybitnymi, nadzwyczajnymi osiągnięciami w służbie, szczególnie wyróżniającymi ją na tle pozostałych funkcjonariuszy. Uprawnienie z art. 8a ustawy zaopatrzeniowej ma charakter wyjątkowy i dotyczy wyłącznie osób, w przypadku których "krótkotrwałość" jest niezaprzeczalna, a rzetelność służby oczywista, bezdyskusyjna i poparta nadzwyczajnymi osiągnięciami, bowiem tylko wówczas można uznać, że w sprawie zachodzi "szczególnie uzasadniony przypadek".

Źródło: uzasadnienie Decyzji nr 133/kadr/19 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2019 r. (BKSiO-FSM-1274-124/17/MP). Niepublikowane.