• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

W przypadku zgonu osoby, która odwołała się od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżającej policyjną emeryturę lub rentę, Sąd Okręgowy w Warszawie zawiesza postępowanie do czasu wskazania następców prawnych tej osoby. Osobą która może wstąpić do postępowania jest małżonek lub dzieci uprawnionego, o ile zamieszkiwali z uprawnionym w dniu jego śmierci. Małżonek i dzieci (niezamieszkujące z odwołującym się), a w razie ich braku wnuki i rodzeństwo mogą wziąć udział w postępowaniu, jeżeli pozostawali na utrzymaniu odwołującego się lub odwołujący pozostawał na ich utrzymaniu.

Sąd Okręgowy w Warszawie zawiesza postępowanie (art. 174 § 1 pkt. 1 k.p.c.), w przypadku śmierci osoby, która odwołała się od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżającego świadczenie emerytalne lub rentowe na podstawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Założeniem zawieszenia postępowania jest kontynuacja tego postępowania z udziałem następców prawnych dotychczasowej strony. Osoby, które mają prawo do udziału w nieukończonym postępowaniu prowadzonym dalej w sprawie tych świadczeń, to:

1) małżonek lub dzieci zamieszkujące z odwołującym się w dniu jego śmierci;
2) małżonek lub dzieci (niezamieszkujące z odwołującym się) albo wnuki, rodzice, dziadkowie i rodzeństwo, jeżeli pozostawali na utrzymaniu odwołującego się lub odwołujący się pozostawał na ich utrzymaniu.

(Podstawa prawna: Art. 47 Ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tekst jednolity z dnia z dnia 6 maja 2016 r. Dz.U z 2016 r. poz. 708 ze zm.).

Dowodem, że małżonek lub dzieci mieszkali wraz z odwołującym się w chwili jego śmierci, będzie zaświadczenie o zameldowaniu z właściwego urzędu gminy.

Warto także, by małżonek, dzieci (niezamieszkujące z odwołującym się), wnuki, rodzeństwo odwołującego się już teraz gromadzili dowody, z których wynika, że odwołujący się jest na ich utrzymaniu (np. faktury za leki dla odwołującego się, potwierdzenia zapłaty przez te osoby czynszu za mieszkanie odwołującego się itd.). Jeśli w/w osoby nie udowodnią, że odwołujący się był na ich utrzymaniu, sąd nie dopuści ich do postępowania i umorzy postępowanie.

Osoby wstępujące do postępowania przed Sądem Okręgowym w Warszawie po śmierci odwołującego się funkcjonariusza bądź osoby uprawnionej do renty mają prawo do podtrzymania odwołania w zakresie świadczenia należnego do dnia śmierci uprawnionego. Konieczny jest wniosek o dalsze prowadzenie postępowania.