• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin dotyczy obniżenia wysokości emerytur wojskowych i rent inwalidzkich dla członków WRON i byłych żołnierzy zawodowych, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 sierpnia 1990 r., a także wojskowych rent rodzinnych pobieranych po takich żołnierzach zawodowych.

Rządowy projekt dotyczy zmiany ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2016r. poz.1037). Projektodawca przewiduje zmianę wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych dla żołnierzy i ich rodzin, którzy w określonym czasie, pełnili służbę we wskazanych przez projektodawcę wojskowych instytucjach i formacjach (służba na rzecz tzw. państwa totalitarnego).

Projekt ustawy przewiduje obniżenie współczynnika procentowego podstawy wymiaru emerytury za każdy rok służby wojskowej w latach 1944-1990, w określonych jednostkach organizacyjnych MON (z 2,6% do 0,5%) oraz obniżenie współczynnika procentowego podstawy wymiaru wojskowej renty inwalidzkiej o 2% za każdy rok takiej służby. Rentę rodzinną wymierza się od wysokości renty inwalidzkiej, jaka przysługiwałaby temu żołnierzowi w dniu śmierci albo zaginięcia po obniżeniu według nowych zasad.

Wysokość emerytury na nowych zasadach nie może być wyższa niż miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość renty rodzinnej / renty inwalidzkiej, nie może być wyższa niż miesięczna kwota przeciętnej renty rodzinnej / renty inwalidzkiej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Projektodawca przewiduje, że obniżeniu ulegnie około 12 tys. świadczeń wojskowych (emerytur, rent inwalidzkich, rent rodzinnych). Przewiduje się, iż rocznie budżet państwa będzie wydawał o około 200 mln zł mniej na świadczenia emerytalne i rentowe z wojskowego systemu zaopatrzenia emerytalnego. Proponowana nowelizacja ma na celu wprowadzenie kolejnych zmian zapewniających w pełniejszym zakresie zniesienie przywilejów emerytalnych związanych z pełnieniem służby na rzecz totalitarnego państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 sierpnia 1990 r. i w Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego. Przywileje emerytalne związane z pracą w aparacie bezpieczeństwa PRL nie zasługują na ochronę prawną przede wszystkim ze względu na powszechne poczucie naruszenia w tym zakresie zasady sprawiedliwości społecznej (jest to cytat z uzasadnienia do projektu ustawy - druk nr 1105).

Dnia 5 grudnia 2016 projekt ustawy został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.