• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Minister Sprawiedliwości przygotował projekt nowelizacji przepisów kodeksu postępowania cywilnego, które dotyczą właściwości sądu rozpoznającego odwołania od Decyzji Dyrektora ZER. Dotychczas postępowania toczyły się przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Projekt noweli przewiduje, że sądem właściwym do rozpoznawania takich odwołań będzie sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania odwołującego się.

Projektowana nowelizacja wprowadza całkowitą rezygnację z właściwości wyłącznej Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawach toczących się z odwołań od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczących emerytur i rent. Planowane uchylenie art. 461 § 2¹ kodeksu postępowania cywilnego spowoduje, że postępowanie wszczęte na skutek złożenia odwołania od decyzji Dyrektora ZER będzie toczyło się przed sądem właściwym ze względu ma miejsce zamieszkania odwołującego się. Projekt przewiduje, że do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosuje się przepisy dotychczasowe.

Przewidziane w projekcie zmiany związane są z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2017 r. ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2270). Ustawa dezubekizacyjna przewiduje ustalenie na nowo świadczeń emerytalnych i rentowych osobom pełniącym służbę w aparacie bezpieczeństwa PRL w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. To oznacza wydanie nowych decyzji ustalających wysokość emerytur i rent. Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje znaczną ilość odwołań, które w obecnym stanie prawnym byłby rozpoznawane wyłącznie przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Skutkiem tego mogłaby być nawet sytuacja, w której pierwszy termin rozprawy byłby wyznaczony po 2 latach od dnia złożenia odwołania.

Projektowana zmiana przyczyni się do równomiernego obciążenia wszystkich sądów w kraju i zapobiegnie nadmiernemu obciążeniu Sądu Okręgowego w Warszawie. Ponadto, proponowana zmiana będzie sprzyjać sprawności postępowania i przeciwdziałaniu przewlekłości postępowań sądowych.

W uzasadnieniu wskazano, że projektowane rozwiązanie niewątpliwie pozwoli na pełniejszą realizację prawa do sądu stronom wnoszącym odwołania od decyzji organów rentowych.

Projekt został przekazany do konsultacji publicznych.