• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Decyzja Dyrektora Zakładu Emerytalno- Rentowego w przedmiocie ponownego ustalenia emerytury bądź renty wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 107 §  1 k.p.a nie zawiera pouczenia czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie. Organ poinformował natomiast, że wszelka korespondencja powinna być kierowana do właściwych oddziałów ZER. Wbrew sugestii ZER, nie dotyczy to jednak odwołania.

Od Decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno - Rentowego w Warszawie dotyczącej ponownego ustalenia wysokości renty bądź emerytury wydanej na podstawie Ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2016 r. poz. 2270) przysługuje w terminie 30 dni odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora ZER.

Odwołanie nie składa się bezpośrednio do Sądu lecz do organu, który wydał zaskarżoną decyzję. Odwołanie powinno być zatem złożone w siedzibie Dyrektora Zakładu Emerytalno - Rentowego czyli w Warszawie (ul. Pawińskiego 17/21).

Zakład Emerytalno - Rentowy dzieli się na komórki organizacyjne m.in. Wydziały Ustalania Świadczeń, w skład których wchodzi piętnaście zespołów organizacyjnych (oddziałów). Zespoły te w poszczególnych województwach odpowiadają za doręczenie decyzji. Odwołanie zaś wnosi się do Sądu za pośrednictwem Dyrektora ZER, nie zaś tych oddziałów.