• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2016 r. poz. 2270) wprowadza nowe zasady ustalania wysokości emerytur i rent policyjnych obejmującą pojęciowo nową grupę osób (osoby pełniące służbę na rzecz państwa totalitarnego). Wypłata świadczeń według nowych zasad nastąpi od dnia 1 października 2017 r.

Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2016 r. poz. 2270), zwana dalej ustawą dezubekizacyjną, zakłada obniżenie policyjnych emerytur i rent inwalidzkich wszystkim funkcjonariuszom, którzy pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa (czyli funkcjonariusze, którzy byli zatrudnieni w enumeratywnie wyliczonych w ustawie cywilnych i wojskowych instytucjach w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.) oraz obniżenie rent rodzinnych pobieranych po takich funkcjonariuszach. Celem ustawy jest zniesienie przywilejów emerytalnych związanych z pracą w aparacie bezpieczeństwa PRL, a tym samym obniżenie emerytur do poziomu przeciętnego w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych. Zdaniem ustawodawcy renty rodzinne są świadczeniami pochodnymi od policyjnych rent i emerytur, gdyż osoba je pobierająca nabyła to prawo w miejsce emerytury lub renty, która przysługiwałaby zmarłemu. Skoro ustawodawca negatywnie ocenia służbę na rzecz totalitarnego państwa i związaną z nią uprzywilejowaną sytuację w zakresie świadczeń emerytalnych i rentowych, obniżeniu muszą ulec policyjne renty rodzinne przyznane po osobach, które pełniły służbę na rzecz totalitarnego państwa.

Zakład Emerytalno-Rentowy MSW ma obowiązek wszczęcia z urzędu postępowania w przedmiocie ponownego ustalenia wysokości emerytury albo renty byłym funkcjonariuszom albo ich rodzinom.

Decyzje ponownie ustalające wysokość emerytury albo renty będą wydawane w różnych terminach, natomiast wszystkie świadczenia w nowych wysokościach będą wypłacane od dnia 1 października 2017 r.

Od decyzji ustalającej świadczenie na nowych zasadach przysługuje odwołanie do sądu. Złożenie odwołania od decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW nie wstrzymuje wykonania tej decyzji. Bez względu na to czy odwołanie zostanie złożone czy nie, emerytura albo renta będzie wypłacana od dnia 1 października 2017 r. w niższej wysokości.

Obniżenie emerytury albo renty nie nastąpi wobec osób, które udowodnią, że przed 1990 rokiem, bez wiedzy przełożonych, podjęły współpracę i czynnie wspierały osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego. Zmiana wysokości świadczenia nie będzie dotyczyć także członków rodzin funkcjonariuszy pobierających rentę rodzinną jeśli wykażą, że ich zmarły krewny przed rokiem 1990, bez wiedzy przełożonych, podjął współpracę i czynnie wspierał osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego.

Ustawodawca przewidział możliwość wyłączenia stosowania przepisów obniżających świadczenie wobec funkcjonariuszy, którzy spełniają określone w ustawie warunki (art. 8a ustawy).