Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Emerytury i renty mundurowe

Ekwiwalent za urlop w 1/21 – zakres zastosowania art. 115a ustawy o Policji

Toruń, dnia 16 maja 2023 roku

  1. Nie ma żadnych prawnych przesłanek, by ograniczyć uprawnienie funkcjonariuszy Policji do uzyskania pełnego, odpowiadającego wymogom konstytucyjnym ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w zależności od kryterium daty zwolnienia ze służby, o ile zwolnienie to nastąpiło po wejściu w życie zakwestionowanego przez Trybunał Konstytucyjny art.115a ustawy o Policji, czyli po dniu 19 października 2001 r.
  2. Na mocy art. 190 Konstytucji RP nie tylko sądy, ale także organy administracji publicznej, winny dokonywać wykładni art. 115 a ustawy o Policji w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (…) (Dz.U. z 2020 poz. 1610) zgodnie z Konstytucją RP.

Czytaj więcej...

15 lat i więcej pełnienia służby w Policji nie podlega art. 15c ust. 3 ustawy dezubekizacyjnej.

Toruń, dnia 26 marca 2023 roku

Należy dokonać takiej wykładni art. 15c ust. 3 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), zgodnie z którą przepis te nie ma zastosowania do funkcjonariusza, który nie nabył emerytury z tytułu służby na rzecz totalitarnego państwa, a okres takiej służby jest jedynie okresem dodatkowym, nie wpływającym na nabycie prawa do świadczenia. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 listopada 2022 r., sygn. akt III AUa 1064/21).

Czytaj więcej...

„Nowe okoliczności i nowe dowody" - art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy emerytalnej

Toruń, dnia 28 grudnia 2022 roku

Dowód z zeznań dwóch świadków oraz dowód akt osobowych z IPN to nowe dowody w rozumieniu art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, co umożliwia ponowne ustalanie prawa do emerytury, nawet jeśli Ubezpieczony nie odwoływał się od pierwszej decyzji obniżającej świadczenie w trybie art. 15c. (Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu, sygn. akt IV U 556/22).

Czytaj więcej...

Sąd Apelacyjny w Poznaniu: termin oczekiwania na rozpoznanie sprawy to około 18 miesięcy.

Toruń, dnia 9 października 2022 roku

Do dnia 30 września 2022 r. odnotowano 530 spraw oczekujących na załatwienie z odwołań ubezpieczonych przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Warszawie o wysokość emerytury i renty po zastosowaniu ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.

Czytaj więcej...

Czas oczekiwania na rozpoznanie sprawy przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku to ponad 14 miesięcy

Toruń, dnia 22 sierpnia 2022 roku

Od marca 2019 r. do sierpnia 2022 r. wpłynęło do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 1184 sprawy dotyczące obniżonych świadczeń emerytalno - rentowych funkcjonariuszy objętych tzw. ustawą dezubekizacyjną. Do rozpoznania pozostaje 758 spraw tego rodzaju. Średni czas oczekiwania na rozpoznanie przekracza 14 miesięcy.

Czytaj więcej...

Doliczanie okresów zatrudnienia w Państwach Członkowskich UE do wysługi emerytalnej

Toruń, dnia 1 sierpnia 2022 roku

Okresy zatrudnienia żołnierza zawodowego na terenie Państwa Członkowskiego UE, przypadające po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, podlegają doliczeniu do jego wojskowej wysługi emerytalnej, o ile emerytura wynosi mniej niż 75% podstawy jej wymiaru oraz emeryt ukończył 55 lat życia – mężczyzna i 50 lat życia – kobieta albo stał się inwalidą. (Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2022 r., sygn. akt VII U 2017/21)

Czytaj więcej...

Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku i przywrócił rentę inwalidzką

Toruń, dnia 18 października 2021 roku

  1. IPN powinien wskazać na czyny ubezpieczonego stanowiące o naruszeniu podstawowych praw i wolności człowieka w okresie, który został wykazany w informacji o przebiegu służby. Nie jest rolą sądu ubezpieczeń społecznych wszczynanie i prowadzenie śledztw określonych przez ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1882).

Czytaj więcej...

Emerytura policyjna: Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2021 r. (sygn. VII U 2457/19)

Toruń, dnia 3 września 2021 roku.

Organ rentowy poza ogólnikowym powołaniem się na stanowisko IPN-u nie przedstawił dowodów, które wskazywałyby, iż odwołujący w spornym okresie pełnił służbę na rzecz totalitarnego państwa. Nie wskazał na jakiekolwiek indywidualne czyny odwołującego, które mogłyby zostać ocenione na jego niekorzyść jako naruszające podstawowe prawa i wolności człowieka, w szczególności stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej. Informacja IPN została sporządzona z uwzględnieniem wyłącznie tego, czy jednostka organizacyjna, w której odwołujący pełnił służbę, została wymieniona w art. 13b ustawy. Oznacza to, że w w/w informacji nie uwzględniono aspektów, które zgodnie z aktualnym orzecznictwem powinny być brane pod uwagę przy kwalifikacji służby jako „służby na rzecz totalitarnego państwa”.

Czytaj więcej...

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku (sygn. akt III AUa 521/21). Emerytura funkcjonariusza pełniącego służbę po 1989 r.

Toruń, dnia 19 sierpnia 2021 roku

  1. IPN powinien wskazać na czyny ubezpieczonego stanowiące o naruszeniu podstawowych praw i wolności człowieka w okresie, który został wykazany w informacji o przebiegu służby. Nie jest rolą sądu ubezpieczeń społecznych wszczynanie i prowadzenie śledztw określonych przez ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1882).

Czytaj więcej...

Renta rodzinna: Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację Dyrektora ZER MSWIA (sygn. akt III AUa 400/20)

Toruń, dnia 16 marca 2021 roku

Pozwany organ emerytalny nie wykazał, że małżonek wnioskodawczyni w okresie swej służby, tj. w okresie kształtowania swego (a następnie swej małżonki – jako pochodnego) świadczenia emerytalno – rentowego, postępował w sposób niegodziwy służąc na rzecz totalitarnego państwa w rozumieniu tego pojęcia wskazanym przez Sąd Najwyższy. Zgodnie z ogólnymi regułami dowodowymi kontradyktoryjnego procesu cywilnego, obowiązek wykazania przesłanki umożliwiającej weryfikowanie świadczenia emerytalnego ubezpieczonej (służba męża na rzecz totalitarnego państwa) obciążał pozwanego. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 stycznia 2021 r. (sygn. akt III AUa 400/20).

Czytaj więcej...

Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację Dyrektora ZER MSWiA (emerytura funkcjonariuszki pełniącej służbę także po 1989 r. sygn. akt III AUa 1341/20)

Toruń, dnia 7 marca 2021 roku

Pozwany (Dyrektor ZER MSWiA) nie wykazał, aby odwołująca kiedykolwiek wykonywała zadania polegające na zwalczaniu opozycji demokratycznej, związków zawodowych, stowarzyszeń, kościołów i związków zawodowych, łamaniu prawa do życia, wolności, własności i bezpieczeństwa obywateli, ani też łamaniu praw człowieka i obywatela na rzecz komunistycznego ustroju totalitarnego. Nie wykazano zatem spełnienia kryterium „służby na rzecz totalitarnego państwa” upoważniającego do weryfikacji wysokości świadczeń emerytalno – rentowych. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2021 r., sygn. akt III AUa 1341/20)

Czytaj więcej...

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop funkcjonariusza Policji

Toruń, dnia 14 listopada 2020 roku

Nie ma zatem żadnych prawnych przesłanek, by ograniczyć uprawnienie funkcjonariuszy Policji do uzyskania pełnego, odpowiadającego wymogom konstytucyjnym ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w zależności od kryterium daty zwolnienia ze służby, o ile zwolnienie to nastąpiło po wejściu w życie zakwestionowanego przez Trybunał Konstytucyjny art.115a ustawy o Policji, czyli po dniu 19 października 2001 r. – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w Wyroku z dnia 30 września 2020 r. (sygn. akt III SA/Kr 614/20).

Czytaj więcej...

Służba na rzecz państwa totalitarnego - wykładnia Sądu Najwyższego (art. 13 b ust. 1)

Toruń, dnia 22 września 2020 roku

Kryterium „służby na rzecz totalitarnego państwa” określone w art. 13b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 723) powinno być oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka. (Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020 r., III UZP 1/20).

Czytaj więcej...

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy zmienił decyzję Dyrektora ZER MSWiA obniżającą rentę rodzinną

Toruń, dnia 15 lipca 2020 roku

Wyrokiem z dnia 26 marca 2020 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy zmienił zaskarżoną decyzję Dyrektora Zakładu Emerytalno – Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie z dnia 16 sierpnia 2017 r. w ten sposób, że przyznał ubezpieczonej prawo do renty rodzinnej poczynając od dnia 1 października 2017 r. w kwotach ustalonych z pominięciem art. 22 a ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej i ich rodzin.

Czytaj więcej...

Sąd Okręgowy w Toruniu przywrócił policyjną rentę rodzinną wdowie po funkcjonariuszu MO

Toruń, dnia 21 lutego 2020 roku

Wyrokiem z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie o sygn. akt IV U 1222/19 Sąd Okręgowy w Toruniu zmienił decyzję Dyrektora ZER MSWiA w Warszawie w ten sposób, że przyznał wdowie po funkcjonariuszu prawo do policyjnej renty rodzinnej poczynając od dnia 1 października 2017 r. w kwotach ustalonych z pominięciem art. 24 a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej i ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708 z późn. zm.).

Czytaj więcej...

Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o zawieszeniu postępowania

Toruń, dnia 28 stycznia 2020 roku

„Stan zawieszenia” odbiera skarżącemu w istocie na czas nieokreślony konstytucyjnie gwarantowane prawo do sądu – uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie i uchylił Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o zawieszeniu postępowania w sprawie z uwagi na zadane pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie XIII 1 U 326/18. (sygn. akt III AUz 945/19).

Czytaj więcej...

Sąd Apelacyjny w Gdańsku uchylił Postanowienie Sądu w Toruniu o zawieszeniu postępowania

Toruń, dnia 18 listopada 2019 roku

Sąd Okręgowy w Toruniu nie wskazał, aby miał jakiekolwiek wątpliwości natury konstytucyjnej odnośnie przepisów prawa materialnego, które miałyby w niniejszej sprawie zastosowanie. Zaś wątpliwości jakie ma inny sąd (zadający pytanie Trybunałowi) nie jest wystarczającą przesłanką do zawieszenia postępowania. (Postanowienie z dnia 22 października 2019 r. Sądu Apelacyjnego w Gdańsku uchylające Postanowienie Sądu Okręgowego w Toruniu o zawieszeniu postępowania (sygn. akt III AUz 311/19).

Czytaj więcej...

Art.8a: Decyzja Ministra SWiA uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Toruń, dnia 14 listopada 2019 roku

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Wyrokiem z dnia 16 września 2019 r. uchylił decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2019 r. w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów art. 15c, art. 22a, 24a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tzw. ustawa zaopatrzeniowa).

Czytaj więcej...

Art. 8a: Minister uwzględnił wniosek funkcjonariusza o wyłączenie stosowania art. 15c

Toruń, dnia 5 lipca 2019 roku

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyłączył wobec byłego funkcjonariusza Służby Więziennej stosowanie art. 15 c, art. 22 a i art. 24a ustawy dezubekizacyjnej. Okres służby funkcjonariusza na rzecz tzw. państwa totalitarnego to 1 miesiąc i 6 dni. Całkowity okres służby to 27 lat i 7 miesięcy.

Czytaj więcej...

Przewlekłości postępowania nie było, uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Toruń, dnia 29 maja 2019 roku

Postanowieniem z dnia 9 maja 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił skargę o naruszenie prawa strony do rozpoznania w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych o sygn. akt XIII 1U 466/18 z odwołania od decyzji Dyrektora ZER MSWiA w Warszawie w przedmiocie ponownego ustalenia wysokości emerytury policyjnej i policyjnej renty inwalidzkiej.

Czytaj więcej...

Wykładnia art. 8a - "szczególnie uzasadniony przypadek" - WSA w Warszawie

Toruń, dnia 20 maja 2019 roku

Szczególnie uzasadniony przypadek to sytuacja, w której służba funkcjonariusza na rzecz totalitarnego państwa wynikała tylko z formalnego przyporządkowania do formacji wymienionej w art. 13b ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej (wobec braku etatu w Milicji Obywatelskiej) i faktycznego wykonywania obowiązków w Milicji Obywatelskiej, bądź też kiedy służba na rzecz totalitarnego państwa została podjęta na krótko przed 12 września 1989 r. - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Czytaj więcej...

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyznaczył do rozpoznania sprawy Sąd Okręgowy w Toruniu

Toruń, dnia 6 maja 2019 roku

Postanowieniem z dnia 15 stycznia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, wyznaczył Sąd Okręgowy w Toruniu (jako właściwy dla miejsca zamieszkania odwołującego się) do rozpoznania sprawy z odwołania od decyzji Dyrektora ZER MSWiA zmniejszającej wysokość renty inwalidzkiej byłemu funkcjonariuszowi, którego objęła nowela ustawy emerytalnej z 2016r.

Czytaj więcej...

Zgon odwołującego się od Decyzji Dyrektora ZER w toku postępowania przed sądem. Co dalej?

Toruń, dnia 13 lutego 2019 roku

W przypadku zgonu osoby, która odwołała się od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżającej policyjną emeryturę lub rentę, Sąd Okręgowy w Warszawie zawiesza postępowanie do czasu wskazania następców prawnych tej osoby. Osobą która może wstąpić do postępowania jest małżonek lub dzieci uprawnionego, o ile zamieszkiwali z uprawnionym w dniu jego śmierci. Małżonek i dzieci (niezamieszkujące z odwołującym się), a w razie ich braku wnuki i rodzeństwo mogą wziąć udział w postępowaniu, jeżeli pozostawali na utrzymaniu odwołującego się lub odwołujący pozostawał na ich utrzymaniu.

Czytaj więcej...

Zawieszenie postępowania do czasu zbadania zgodności z Konstytucją ustawy dezubekizacyjnej

Toruń, dnia 24 sierpnia 2018 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie zawiesił postępowanie w sprawie wysokości emerytury policyjnej i policyjnej renty inwalidzkiej do czasu zbadania zgodności z Konstytucją RP zastosowanych przez organ emerytalny przepisów prawa materialnego tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie na postanowienie o zawieszeniu.

Czytaj więcej...

Rządowy projekt ustawy obniżającej emerytury i renty żołnierzy zawodowych i ich rodzin

Toruń, dnia 14 maja 2018 roku

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin dotyczy obniżenia wysokości emerytur wojskowych i rent inwalidzkich dla członków WRON i byłych żołnierzy zawodowych, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 sierpnia 1990 r., a także wojskowych rent rodzinnych pobieranych po takich żołnierzach zawodowych.

Czytaj więcej...

1000 zł dla byłego funkcjonariusza za brak decyzji w trybie art. 8a w terminie

Toruń, dnia 3 marca 2018 roku

Wyrokiem z dnia 31 stycznia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zobowiązał Ministra SWiA do rozpoznania wniosku M.S. z dnia 27 stycznia 2017 r. w terminie miesiąca od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy. WSA w Warszawie stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzył Ministrowi SWiA grzywnę w wysokości 500 zł, przyznał M.S. od Ministra SWiA sumę pieniężną w wysokości 1000 zł oraz zasądził 497 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Wyrok jest nieprawomocny (sygn. akt II SAB/Wa 425/17).

Czytaj więcej...

Sąd uwzględnił skargę na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (art. 8a)

Toruń, dnia 3 stycznia 2018 roku

Przy badaniu zasadności skargi na bezczynność organu administracji nie ma znaczenia z jakich powodów określona czynność nie została dokonana przez organ. Bezczynność organu nie usprawiedliwiają tzw. trudności obiektywne w postaci złożoności sprawy, kulminacji spraw, braku etatów czy też środków pieniężnych. Działania organu mieszczą się w zakresie pojęcia bezczynności, także wtedy gdy pomiędzy poszczególnymi czynnościami podjętymi przez organ występuje znaczny odstęp czasu.

Czytaj więcej...

Art. 33 ustawy emerytalnej a Dezubekizacja

Toruń, dnia 4 września 2017 roku

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 715) wprowadziła przesłanki weryfikacji prawomocnych decyzji Dyrektora ZER MSWiA. Nowelizacja określa także okres w jakim może dojść do zmiany lub uchylenia decyzji na niekorzyść funkcjonariusza.

Czytaj więcej...

Zmiana właściwości sądu rozpoznającego odwołania od Decyzji Dyrektora ZER

Toruń, dnia 20 sierpnia 2017 roku

Minister Sprawiedliwości przygotował projekt nowelizacji przepisów kodeksu postępowania cywilnego, które dotyczą właściwości sądu rozpoznającego odwołania od Decyzji Dyrektora ZER. Dotychczas postępowania toczyły się przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Projekt noweli przewiduje, że sądem właściwym do rozpoznawania takich odwołań będzie sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania odwołującego się.

Czytaj więcej...

Odwołanie od decyzji Dyrektora ZER

Toruń, dnia 7 sierpnia 2017 roku

Decyzja Dyrektora Zakładu Emerytalno- Rentowego w przedmiocie ponownego ustalenia emerytury bądź renty wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 107 §  1 k.p.a nie zawiera pouczenia czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie. Organ poinformował natomiast, że wszelka korespondencja powinna być kierowana do właściwych oddziałów ZER. Wbrew sugestii ZER, nie dotyczy to jednak odwołania.

Czytaj więcej...

Art. 8 a ustawy dezubekizacyjnej

Toruń, dnia 26 czerwca 2017 roku

Tzw. ustawa dezubekizacyjna z 2016 r. przewiduje w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwość wyłączenia decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zastosowania przepisów obniżających emeryturę bądź rentę wobec funkcjonariuszy, którzy w rozumieniu ustawy pełnili służbę na rzecz państwa totalitarnego, jeśli przed dniem 31 lipca 1990 r. pełnili służbę krótkotrwale oraz rzetelnie wykonywali zadania i obowiązki po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia i życia.

Czytaj więcej...

Ustawa dezubekizacyjna z 2016 r.

Toruń, dnia 20 czerwca 2017 roku

Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2016 r. poz. 2270) wprowadza nowe zasady ustalania wysokości emerytur i rent policyjnych obejmującą pojęciowo nową grupę osób (osoby pełniące służbę na rzecz państwa totalitarnego). Wypłata świadczeń według nowych zasad nastąpi od dnia 1 października 2017 r.

Czytaj więcej...

Kancelaria:
ul. Szosa Chełmińska 26 lok. 409
87-100 Toruń
tel. 504 442 165

Adwokatura Polska