• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Dnia 20 sierpnia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1177). Nowe przepisy uniemożliwiają komornikowi zajęcie świadczenia wychowawczego (z tzw. Programu 500+) znajdującego się na rachunku bankowym beneficjenta.

Dotychczas przepis art. 833 §  6 kodeksu postępowania cywilnego stanowił, że nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne oraz świadczenie wychowawcze. Jednakże świadczenia wychowawcze z Programu 500+ były przekazywane na rachunki bankowe beneficjentów. Dla komorników świadczenie to stawało się wierzytelnością z rachunku bankowego, które w ich ocenie mogło zostać zajęte w postępowaniu egzekucyjnym. Znowelizowane przepisy kodeksu postępowania cywilnego, które obowiązują od dnia 20 sierpnia 2016 r., stanowią (art. 890 § 1¹) że zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego nie obejmuje kwot pochodzących ze świadczeń, dodatków i zasiłków, o których mowa w art. 833 § 6 kodeksu postępowania cywilnego. Zatem świadczenie 500 +, które wpływa na konto beneficjenta nie może zostać zabrane przez komornika.

Nowelizacja przewiduje także możliwość otwarcia w banku lub w SKOK rachunku rodzinnego, który jest rachunkiem przeznaczonym wyłącznie do świadczeń niepodlegających egzekucji. Rozwiązanie to ma całkowicie zabezpieczyć świadczenie 500 + przed egzekucją prowadzoną z rachunku bankowego oraz rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej i wyeliminować ewentualne omyłkowe zajęcia komornicze

Rachunki rodzinne mogą być prowadzone wyłącznie dla osób fizycznych, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o których mowa w art. 833 § 6 i 7 kodeksu postępowania cywilnego, z wyjątkiem alimentów. Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku w banku, w którym rachunek jest prowadzony, są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Na rachunek rodzinny mogą być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące ze świadczeń niepodlegających egzekucji. Wpłaty na rachunek rodzinny mogą być dokonywane wyłącznie z rachunków bankowych jednostek wypłacających świadczenia niepodlegające egzekucji (np. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie).

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1177).