• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Dnia 16 sierpnia 2016 r. zacznie obowiązywać Uchwała Rady Miasta Torunia nr 371/2016. Zgodnie z jej treścią opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Toruniu w Strefie Płatnego Parkowania będą pobierane w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Oznacza to, że parkowanie w soboty i niedziele w Toruniu będzie bezpłatne.

Uchwała zmienia zasady pobierania opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Toruniu w weekendy. Jest to skutek Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt I OSK 3507/15. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że sobota nie jest dniem roboczym w rozumieniu art. 13 b ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260). Zgodnie z powołanym przepisem opłatę za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, pobiera się w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo. Prawo podejmowania uchwał w opisanym zakresie zostało przyznane radzie gminy. Rada Miasta Torunia musiała dostosować przepisy prawa miejscowego do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Od dnia 16 sierpnia 2016 r. w Toruniu opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania pobiera się w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. W przypadku nieuiszczenia opłaty za parkowanie pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie pięciu dni od dnia wystawienia wezwania – opłata dodatkowa wynosi 30 zł. Opłatę dodatkową uiszcza się w parkomacie lub w kasie Działu Zarządzania Pasem Drogowym Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu albo przelewem na konto MZD, na podstawie wystawionego przez kontrolera wezwania, umieszczonego za wycieraczką przedniej szyby samochodu.

W przypadku przekroczenia do 1 godziny opłaconego czasu parkowania istnieje możliwość wniesienia dopłaty do biletu postojowego w kwocie 3 zł zamiast opłaty dodatkowej, w ciągu 1 godziny liczonej od wystawienia przez kontrolera parkingowego wezwania do opłaty dodatkowej, ale tylko w kasie Działu Zarządzania Pasem Drogowym Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu znajdującej się w przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 21/23, czynnej w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 19.00.

Strefa płatnego parkowania w Toruniu obejmuje następujący obszar:

  1. Podstrefa A na terenie ograniczonym następującymi ulicami: Bulwar Filadelfijski, Ślimak Getyński, Al. Jana Pawła II, Wały Gen. Sikorskiego, Uniwersytecka, Dąbrowskiego, Gregorkiewicza (od Pl. Św. Katarzyny do Wałów Gen. Sikorskiego), Pl. Św. Katarzyny, Warszawska, z wyłączeniem ulic Ślimak Getyński, Al. Jana Pawła II;
  2. Podstrefa B na terenie ograniczonym następującymi ulicami: Bulwar Filadelfijski, Al. 500-lecia, Tujakowskiego, Słowackiego, Al. Jana Pawła II, Wały. Gen. Sikorskiego, Uniwersytecka, Dąbrowskiego, Wały Gen. Sikorskiego, Gregorkiewicza, Pl. Św. Katarzyny, Piastowska, Pl. 18 Stycznia, z wyłączeniem ulicy Ślimak Getyński, Al. Jana Pawła II oraz ulic zaliczonych do Podstrefy A.

Źródło: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.2784, Ogłoszony: 01.08.2016 r.