• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Dnia 21 lipca 2016 r. Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę nr 360/2016 w sprawie wprowadzenia począwszy od 2017 r. na terenie Gminy Miasta Toruń przedsięwzięcia pod nazwą „Program Rodzina Razem – Toruń dla Pokoleń”. Program ma na celu kontynuację wsparcia rodzin posiadających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci oraz osób powyżej 65 roku życia zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń.

Adresatami Programu są rodziny mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci oraz osoby powyżej 65 roku życia. Warunkiem korzystania z Programu jest zamieszkiwanie na terenie Gminy Miasta Toruń. Celem Programu jest podniesienie aktywności społecznej, kulturalnej, fizycznej adresatów Programu oraz integracja wielopokoleniowa. Zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej i edukacyjnej beneficjentów Programu będzie możliwe poprzez m.in. opracowanie, promocję i koordynację systemu ulg, zniżek, udogodnień i działań skierowanych do adresatów Programu.

Skorzystanie z Programu będzie możliwe po otrzymaniu Toruńskiej Karty Dużej Rodziny i Toruńskiej Karty Seniora.

Toruńska Karta Dużej Rodziny

Prawo do posiadania Toruńskiej Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny, zamieszkałemu na terenie Gminy Miasta Toruń, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na swoim utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia i w wieku do 25 roku życia (w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej). Za członków rodziny uważani są rodzic (rodzice), małżonek rodzica – przez którego rozumie się również osoby sprawujące rodzinną formę pieczy zastępczej lub prowadzące placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego oraz opiekun prawny dziecka. Członkiem rodziny jest także dziecko – również dziecko, nad którym rodzic (rodzice) sprawują pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinnej formie pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje: rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba, że posiada pełną władzę rodzicielską nad co najmniej trójką dzieci; rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka albo placówkę opiekuńczo - wychowawczą typu rodzinnego i jego małżonkowi, w stosunku do dzieci co do których sąd orzekł o ich odebraniu z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej. Karta nie przysługuje też osobie, która przestała być mieszkańcem Torunia. Toruńska Karta Dużej Rodziny jest przyznawana na czas określony: rodzicowi lub małżonkowi rodzica – do ukończenia przez najstarsze dziecko w rodzinie 18 roku życia; dziecku - do ukończenia przez najstarsze dziecko w rodzinie 18 roku życia. Karta wydawana jest na wniosek osoby uprawnionej. Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o jej wydanie jest członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Szczegółowe warunki wydawania Karty, wzór wniosku oraz wzór karty określi Prezydent Miasta Torunia w drodze Zarządzenia.

Karta Dużej Rodziny zachowuje ważność zgodnie z terminem określonym na karcie oraz uprawnia do korzystania z „Programu Rodzina Razem –Toruń dla Pokoleń”

Toruńska Karta Seniora

Prawo do posiadania Toruńskiej Karty Seniora przysługuje osobie, która w chwili złożenia wniosku ukończyła 65 rok życia oraz zamieszkuje na terenie Gminy Miasta Toruń. Karta wydawana jest na wniosek, na okres 3 lat. Ważność Toruńskiej Karty Seniora wygasa w przypadku złożenia przez posiadacza rezygnacji z jej posiadania bądź jego śmierci, niezależnie od okresu na jaki została wydana. Uprawniony traci prawo posiadania Karty także wtedy, gdy przeprowadzi się poza Gminę Miasta Toruń.
Ważność Karty może zostać przedłużona na wniosek osoby uprawnionej, lub osoby działającej z jej upoważnienia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Szczegółowe warunki wydawania Toruńskiej Karty Seniora, wzór wniosku oraz wzór karty określi Prezydent Miasta Torunia w drodze Zarządzenia.

źródło: http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1246847