• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Znowelizowany przepis art. 135 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyklucza możliwość uwzględnienia otrzymywanej na dziecko kwoty 500 zł miesięcznie przy ustalaniu wysokości alimentów od zobowiązanego na rzecz małoletniego uprawnionego. Oznacza to, że 500 zł miesięcznie na dziecko przyznane na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tzw. Program 500+) nie może skutkować żądaniem obniżeniem alimentów na małoletniego i nie ma wpływu na zakres obowiązku alimentacyjnego zobowiązanego.

Przepis art. 135 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Obniżenia alimentów można żądać w razie zmiany stosunków, to znaczy na przykład zmniejszenia się potrzeb uprawnionego czy też poprawienia się jego sytuacji majątkowej.

Nowe świadczenie wychowawcze na dziecko w kwocie 500 zł miesięcznie zostało wprowadzone ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z dnia 17 lutego 2016 r., poz. 195). Przepisy Ustawy nie regulowały kwestii, czy świadczenie wychowawcze oraz będący jego odpowiednikiem dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, przysługujący na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, powinno być uwzględniane przy ustalaniu zakresu obowiązku alimentacyjnego. Otwierało to możliwość żądania obniżenia alimentów przez zobowiązanych do ich płacenia, ponieważ nastąpiła tzw. zmiana stosunków, to znaczy kwota 500 zł poprawiła sytuację majątkową uprawnionych do alimentów (w tym przypadku małoletnich dzieci).

Wobec powyższego, w art. 135 § 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadzono zapis, z którego wynika, że na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływa świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195). Oznacza to, że fakt otrzymywania kwoty 500 zł miesięcznie na dziecko z tzw. Programu 500 + nie będzie miał wpływu na wysokość alimentów. Nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadza także zasadę, że na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej oraz otrzymywane świadczenia rodzinne.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez Prezydenta RP dnia 26 lipca 2016 r. i wejdzie w życie po 14 dniach od jej opublikowania w Dzienniku Ustaw RP.