• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Od dnia 2 lipca 2016 r. obowiązuje tzw. ustawa antyterrorystyczna. Każdy, kto zawiera umowę o świadczenie usług przedpłaconych w publicznej sieci telekomunikacyjnej (zakup tzw. karty pre-paid), jest zobowiązany do podania dostawcy (operatorowi) danych umożliwiających jego identyfikację. Osoby korzystające dotychczas z usług telekomunikacyjnych w systemie pre-paid muszą podać te dane swojemu dostawcy do dnia 1 lutego 2017 r. Jeśli tego nie zrobią, dostawca zaprzestanie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. 2016 poz. 904), nakłada na abonenta zawierającego umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych poddanie dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych następujących danych:

1) w przypadku abonenta będącego osobą fizyczną:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL, jeżeli go posiada, albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej - numer paszportu lub karty pobytu;

2) w przypadku abonenta niebędącego osobą fizyczną:
a) nazwę,
b) numer identyfikacyjny REGON lub NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej, lub innym właściwym rejestrze.

Dostawca usług rozpoczyna świadczenie usług telekomunikacyjnych nie wcześniej niż po potwierdzeniu zgodności podanych przez abonenta danych. Następuje to na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość abonenta będącego osobą fizyczną. W przypadku abonenta niebędącego osobą fizyczną dane potwierdza się we właściwym rejestrze.

Abonenci, którzy zawarli umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych w systemie pre-paid, przed dniem wejścia w życie ustawy, zobowiązani są do dnia 1 lutego 2017 r. podać dostawcy dane, o których mowa wyżej. Zaniechanie tej czynności, spowoduje zaprzestanie świadczenia usług telekomunikacyjnych przedpłaconych w publicznej sieci, po tej dacie.

Art. 43 i 60 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. 2016 poz. 904).