• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

W dniu 1 lipca 2016 r. weszła życie w ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. 2015 poz. 1864). Nowelizacja zobowiązuje banki do udzielenia posiadaczowi rachunku bankowego będącego osobą fizyczną albo jego spadkobiercom zbiorczej informacji o ewentualnych umowach i rachunkach bankowych we wszystkich bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych. Spadkobiercy mogą ustalić, bez konieczności sprawdzania tego w każdym banku oddzielnie, czy zmarły pozostawił po sobie rachunki bankowe. Dotyczy to także rachunków w tzw. SKOK-ach.

Wraz z początkiem lipca każdy bank jest obowiązany udzielić posiadaczowi rachunku bankowego, będącemu osobą fizyczną, oraz osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, zbiorczej informacji o:

  1. rachunkach bankowych posiadacza, w tym rachunkach wspólnych – bez wskazania danych współposiadacza;
  2. umowach rachunku bankowego posiadacza rozwiązanych albo wygasłych na skutek śmierci posiadacza rachunku albo wygasłych z upływem 10 lat od dnia wydania przez posiadacza rachunku ostatniej dyspozycji dotyczącej tego rachunku, chyba że umowa rachunku oszczędnościowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej była zawarta na czas oznaczony dłuższy niż 10 lat.
  3. rachunkach posiadacza rachunku bankowego prowadzonych w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w tym rachunkach wspólnych – bez wskazania danych współposiadacza;
  4. umowach rachunków posiadacza rachunku bankowego prowadzonych w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej rozwiązanych albo wygasłych na skutek śmierci członka kasy albo z upływem 10 lat od dnia wydania przez niego ostatniej dyspozycji dotyczącej rachunku, chyba że umowa lokaty była zawarta na czas oznaczony dłuższy niż 10 lat.

Każdy bank został zobowiązany do prowadzenia centralnej informacji o rachunkach. W zbiorczej informacji wskazuje się podmiot (bank albo SKOK), który prowadzi albo prowadził rachunek, numery rachunków wynikające z umowy rachunku oraz informację, czy rachunki są nadal prowadzone. Bank udziela informacji niezwłocznie, po otrzymaniu pisemnego żądania zainteresowanego i zweryfikowaniu tytułu prawnego. Taki wniosek można złożyć w każdym banku. Bank może wprowadzić opłatę od udzielenia takiej informacji. Opłata nie może być wyższa niż koszt wygenerowania informacji.