• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

W sprawie o podwyższenie alimentów udowodnienia wymaga, że zobowiązany do alimentacji nie tylko ma możliwości osiągania dochodów na wyższym niż deklarowane poziomie, ale też że takie dochody rzeczywiście osiąga. Uzyskiwanych przez zobowiązanego dochodów nie można domniemywać, mimo że pod uwagę musi być brana potencjalna możliwość ich uzyskania.

Zgodnie z art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków to zwiększenie potrzeb (kosztów utrzymania) po stronie osoby uprawnionej do alimentów albo zwiększenie możliwości uzyskania dochodów przez zobowiązanego, w porównaniu do dnia, w którym ustalano poprzednią wysokość alimentów.

Sąd Okręgowy w Toruniu w sprawie o sygn. akt VIII Ca 207/13 wskazał, że twierdzenie powodów, iż ich ojciec nie tylko ma możliwości osiągania dochodów na wyższym niż deklarowanym poziomie i w ich ocenie osiąga je w stopniu rzeczywiście wyższym, niż to wynika z przedłożonych w sprawie dokumentów, wymagało jednak udowodnienia. Samo twierdzenie uprawnionych bez poparcia go stosownymi dowodami nie może przynieść oczekiwanego przez nich skutku w postaci podwyższenia alimentów. Uzyskiwanych przez pozwanego dochodów nie należy domniemywać mimo, że pod uwagę musi być brana potencjalna możliwość ich uzyskiwania. Zawód pozwanego (hydraulik) należy do profesji znajdującej zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi na rynku - co potencjalnie może oznaczać, że uzyskiwane zarobki powinny być ponad przeciętne, jednak powszechnie znana sytuacja gospodarcza na rynku ofert pracy weryfikuje oczekiwania zarobkowe. Na marginesie powyższych rozważań Sąd Okręgowy w Toruniu wskazał, że sam fakt posiadania samochodu kupionego na raty, w obecnych realiach społeczno - gospodarczych, nie jest wyznacznikiem szczególnej zamożności.