• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Miasta i gminy nie mogą określać stawek i zasad pobierania opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania w soboty. Skoro sobota jest traktowana na równi z dniami ustawowo wolnymi od pracy w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, to z uwagi na zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez niego prawa, należy soboty uznać za dni ustawowo wolne od pracy także w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych. Stąd też, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, brak jest podstaw do ustalenia opłat za parkowanie w soboty w strefie płatnego parkowania.

Przedmiotem kontroli w niniejszej sprawie była uchwała Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 maja 2013 r. nr XXVI/206/13 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Augustowie oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania.

Materialnoprawną podstawę tej uchwały stanowił między innymi art. 13 b ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260). Zgodnie z powołanym przepisem opłatę za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, pobiera się w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo. Prawo podejmowania uchwał w opisanym zakresie zostało przyznane radzie gminy.

Zgodnie z § 2 punkt 2 zaskarżonej uchwały Rady Miasta Augustowa opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania pobierało się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty od 9.00 do 13.00, za wyjątkiem świąt.

Istota sporu sprowadzała się do ustalenia, czy sobota może być uznana za dzień roboczy w rozumieniu art. 13 b ust. 1 ustawy o drogach publicznych.

NSA wspomnianym wyrokiem stwierdził nieważność powołanego przepisu uchwały w części. Sąd kasacyjny uznał, że skoro sobota powinna być traktowana na równi z dniami ustawowo wolnymi od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 k.p.a., co zostało przesądzone uchwałą 7 sędziów NSA z dnia 15 czerwca 2011 r. (sygn. akt I OPS 1/11), to z uwagi na zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez niego prawa, należy soboty w ten sam sposób traktować na gruncie ustawy o drogach publicznych. Stąd też, w ocenie NSA, w rozpoznawanej sprawie, brak było podstaw do ustalenia opłat za parkowanie w soboty w strefie płatnego parkowania.

Wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2016 r. sygn. akt I OSK 3507/15 (strefa płatnego parkowania w Augustowie).