• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

W razie odwołania darowizny w stosunku do jednego z małżonków rzecz darowana staje się przedmiotem współwłasności obojga małżonków w częściach równych, a darczyńca może żądać przeniesienia na niego udziału należącego do małżonka, w stosunku do którego darowiznę odwołał, gdyby zaś nie było to możliwe – zwrotu wartości tego udziału (art. 405 k.c.).

Odwołanie darowizny, której przedmiot został z woli darczyńcy objęty wspólnością majątkową małżeńską zakłada cofnięcie woli darczyńcy także co do wejścia tego przedmiotu darowizny do wspólnego majątku małżonków. Zatem odwołując darowiznę, darczyńca cofa swą wolę obdarowania małżonka i zarazem włączenia darowanej rzeczy do wspólnego majątku. Nie sposób przyjąć, również ze względów moralnych, aby ustrój wspólności majątkowej zmieniał ustawową możliwość odwołania darowizny względem osoby, która okazała się wobec darczyńcy rażąco niewdzięczna. W razie odwołania darowizny w stosunku do jednego z małżonków rzecz darowana staje się przedmiotem współwłasności obojga małżonków w częściach równych, a darczyńca może żądać przeniesienia na niego udziału należącego do małżonka, w stosunku do którego darowiznę odwołał, gdyby zaś nie było to możliwe – zwrotu wartości tego udziału.

Uchwała składu Izba Cywilna Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r., sygn. akt III CZP 72/15.