• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Dnia 1 kwietnia 2016 r. ruszył Program Rodzina 500+. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł miesięcznie. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200 zł miesięcznie.

Celem nowego świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. Wnioski o przyznanie 500 zł na dziecko można składać od 1 kwietnia 2016 r.: osobiście do urzędu miasta, urzędu gminy, ośrodków pomocy społecznej, centrum realizacji świadczeń socjalnych, szkół, przedszkoli; przez Internet (platforma Empatia, Platforma Usług Elektronicznych ZUS, elektroniczne systemy bankowe; Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) albo przez Pocztę Polską.

Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r., prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z dokumentami.

Nowe świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku rodziców żyjących w rozłączeniu pomoc otrzyma to z rodziców pod opieką którego dziecko pozostaje. Gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców, wysokość świadczenia jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200 zł. Pomoc przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Osoba ubiegająca się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko składa wyłącznie wniosek. W przypadku ubiegania się o 500 zł na pierwsze dziecko trzeba do wniosku dołączyć dokumenty dotyczące dochodu rodziny.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli: dziecko pozostaje w związku małżeńskim; dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej; pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko; członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. W przypadku gdy wypłacane świadczenie wychowawcze jest marnotrawione lub wydatkowane niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z dnia 17 lutego 2016 r., poz. 195).