• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Od dnia 22 lutego 2016 r. obowiązują znowelizowane przepisy kodeksu pracy dotyczące m.in. rodzajów umów o pracę, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony (Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. oz. 1220))..

Nowelizacja kodeksu pracy z dnia 25 czerwca 2015 r., która weszła w życie 22 lutego 2016 r. zmieniła katalog umów o pracę ograniczając rodzaje umów do: umów zawartych na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony. Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Ponowne zawarcie umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonania innego rodzaju pracy. Ponadto ponowną umowę na okres próbny można zawrzeć po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  na czas określony,  a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy  nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Wraz z upływem tego okresu bądź zawarciem czwartej umowy o pracę na czas określony, umowa taka będzie traktowana jak umowa zawarta na czas nieokreślony i wywoła takie skutki prawne. Ograniczenia te nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej  nieobecności w pracy, w celu wykonania pracy  o charakterze dorywczym lub sezonowym, w celu wykonania pracy przez okres kadencji, w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie. Ograniczenia nie są stosowane o ile zawarcie tych umów w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy. Okres wypowiedzenia dla umowy zawartej na czas określony jest taki sam jak dla umowy zawartej na czas nieokreślony i jest uzależniony od okresu zatrudnienia (wynosi odpowiednio: 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej trzy lata). Pracodawca nadal nie musi podawać przyczyny wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony. W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

(Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. oz. 1220)).