• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

 

Od 1 stycznia 2016 r. świadczenie rodzicielskie przysługuje każdej nieubezpieczonej matce w wysokości 1000 zł miesięcznie przez okres 52 tygodni od dnia porodu, w przypadku jednego dziecka. Ojcowie otrzymają to świadczenie tylko gdy matka dziecka umrze, porzuci je, bądź skróci okres pobierania świadczenia rodzicielskiego. Otrzymają je jedynie te osoby, które nie płacą żadnych składek ZUS. To efekt wejścia w życie nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Świadczenie rodzinne wypłacane po urodzeniu dziecka od początku 2016 r. jest niezależne od dochodu rodziny i można je pobierać przez 52 tygodnie w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni. Nowe świadczenie przysługuje wszystkim osobom nieubezpieczonym w ZUS: bezrobotnym, studentkom, pracującym na umowach cywilno-prawnych z tytułu których nie są opłacane składki ZUS, osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego. Nowego świadczenia nie otrzymają kobiety, które są na urlopie macierzyńskim bądź rodzicielskim, chyba że przysługujący im zasiłek macierzyński jest niższy niż 1000 zł. Wówczas zasiłek macierzyński zostanie podwyższony do kwoty świadczenia rodzicielskiego, czyli do 1000 zł miesięcznie. Świadczenie przyznawane jest na wniosek rodzica złożony we właściwym urzędzie gminy bądź w jednostce organizacyjnej gminy zajmującej się rozpoznawaniem wniosków. Wniosek powinien być złożony w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin dziecka. Złożenie wniosku po upływie trzech miesięcy od urodzenia dziecka spowoduje przyznanie świadczenia od chwili złożenia podania.

Ze świadczenia mogą skorzystać rodzice, których dzieci urodziły się przed dniem 1 stycznia 2016 r., a nie upłynęły jeszcze 52 tygodnie od urodzenia dziecka (i odpowiednio więcej w przypadku ciąży mnogiej). Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się od miesiąca wejścia w życie ustawy, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W przypadku złożenia wniosku po terminie, nie później jednak niż w okresach w których świadczenie przysługuje (52 tygodnie albo dłużej), prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Podstawa prawna: Ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 21 sierpnia 2015 r., poz. 1217).