• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Brak oświadczenia spadkobiercy o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania jest jednoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to,  że jego odpowiedzialność za długi spadkowe ograniczona jest do wysokości wartości stanu czynnego spadku. Przepisy zmieniające zasady odpowiedzialności za długi spadkowe weszły w życie 18 października 2015 r.

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Dotychczas niezłożenie oświadczenia skutkowało prostym przyjęciem spadku. Oznaczało, to że spadkobierca ponosił odpowiedzialność za długi spadkowe zmarłego całym swoim majątkiem, zarówno tym, który odziedziczył, jak i osobistym, bez ograniczenia.

Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015. 539), która weszła w życie dnia 18 października 2015 r. zmieniła zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Nowelizacja wprowadza zasadę, iż brak oświadczenia spadkobiercy w terminie sześciu miesięcy od dowiedzenia się o tytule swego powołania do spadku, jest jednoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1015 § 2 kodeksu cywilnego). Dzięki temu odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe zostaje ograniczona do wysokości wartości stanu czynnego spadku (wartość należących do majątku spadkowego aktywów). Dla przykładu, jeśli spadkodawca pozostawił długi w kwocie 50 tys. zł, oraz samochód warty 20 tys. zł, to spadkobierca będzie musiał spłacić dług do kwoty 20 tys. zł.

Nowe zasady odpowiedzialności za długi spadkowe nie mają zastosowania do spadków otwartych przed dniem wejścia w życie ustawy. Zatem nowe przepisy nie mają zastosowania do tych przypadków w których spadkodawca zmarł przed dniem 18 października 2015 r.