• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Toruń, dnia 7 czerwca 2015 roku

Szkodą w uprawie rolnej (art. 50 ust. 1b w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1226 ze zm.) jest także szkoda wyrządzona przed zasiewem, związana z ponownym wykonaniem niezbędnych czynności agrotechnicznych przygotowujących grunt do zasiewu (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2015 r. (Sygn. akt III CZP 114/14)).

Sprawa dotyczyła sytuacji, w której powód w ramach prowadzonej działalności zajmował się m.in. uprawą kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę. Wykonał orkę, przygotowując grunt pod zasiew wiosną kukurydzy. Następnie na tym obszarze wystąpiły szkody spowodowane buchtowaniem dzików. Zniszczone pole dla ponownego przygotowania go pod zasiew wymagało talerzowania, włókowania lub bronowania. Koszty tych czynności ustalone przez biegłego zostały zasądzone Wyrokiem Sądu Rejonowego w M. z dnia 23 września 2014 r. na rzecz powoda od pozwanego – Skarbu Państwa Lasów Państwowych Nadleśnictwa T. Sąd Rejonowy dokonując oceny prawnej tak ustalonego stanu faktycznego wyraził pogląd, że w pojęciu „uprawa rolna”, za zniszczenie której odpowiada Skarb Państwa na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1 w związku z art. 50 ust. pkt 1b ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1226 ze zm., dalej jako pr.ł.) pomieścić należy również słownikową definicję tego pojęcia obejmującą przygotowanie gleby pod zasiew lub sadzenie roślin. 

Sąd Okręgowy rozpoznając apelację pozwanego powziął wątpliwość sformułowaną w zagadnieniu prawnym o treści: "Czy szkodą w uprawie rolnej (art. 50 ust. 1b w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. 2013.1226) jest także szkoda wyrządzona przed zasiewem, w wyniku której konieczne jest ponowne wykonanie czynności agrotechnicznych przygotowujących pole do zasiewu?"

Okoliczności sprawy wymagały odpowiedzi czy uprawa, rozumiana jako rolna, powstaje już z chwilą podjęcia czynności przygotowujących rolę do zasiewu czy też dopiero z chwilą wysiewu/wysadzenia roślin. 

Ustanawiając odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody nazwane w ustawie łowieckimi, ustawodawca zmierzał do ochrony nakładu pracy poniesionego przez poszkodowanego; sama uprawa, jako rośliny, jest już tylko wynikiem, efektem tego nakładu pracy. Posiadacz takiej uprawy poza możliwością podjęcia działań prewencyjnych nie dysponuje żadnymi skutecznymi środkami ochrony przed zachowaniem zwierząt łownych. Przeciwnie, przepisy tego prawa zawierają zakazy płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny i są to zakazy niewątpliwie skierowane również do posiadaczy upraw rolnych.

Przygotowanie pola pod zasiew lub sadzenie roślin jest uprawą rolną, co oznacza, że zniszczenie przez zwierzynę łowną takiego pola, jeżeli zasiew lub sadzenie wymaga powtórzenia tych czynności, a więc dokonania czynności przywracających pole do stanu pierwotnego, jest szkodą w znaczeniu prawa cywilnego. Koszty poniesione na przywrócenie stanu poprzedniego gruntu pozostają w związku przyczynowym z zachowaniem zwierzęcia, a zatem dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania wyrządzonych szkód.

Źródło: www.sn.pl