• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Toruń, dnia 21 maja 2015 roku

Przedstawiciel ustawowy małoletniego dziecka może udzielić pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykonanie zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko u jego małoletniego dziecka – orzekł Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 13 maja 2015 r. III CZP 19/15.

Rozstrzygnięcie zapadło na skutek powstanie zagadnienia prawnego o treści: Czy  rodzic  w  ramach  wykonywania  władzy  rodzicielskiej  może  skutecznie  udzielić  pełnomocnictwa  do  wyrażenia  zgody  na  dokonanie zabiegu medycznego u jego małoletniego dziecka?

Sprawa dotyczyła trzynastoletniej pacjentki, hospitalizowanej, u której zaszła konieczność wykonania gastroskopii w pełnym znieczuleniu. Matka dziewczynki zmarła, zaś ojciec posiadający pełnię władzy rodzicielskiej udzielił pełnomocnictwa radcy prawnemu.  Zgodnie treścią tego pełnomocnictwa radca prawny reprezentował ojca dziecka przed  wszelkimi  instytucjami,  szpitalami,  urzędami  i  organami  administracji  oraz  sądami,  w  tym  Sądem  Najwyższym,  we  wszelkich  sprawach  związanych  z wykonywaną  przez  niego  władzą  rodzicielską  w  stosunku  do  małoletniej  córki. Pełnomocnictwo  obejmowało umocowanie  do  składania  w  jego zakresie w imieniu mocodawcy wszelkich oświadczeń woli i zgód. Radca prawny wyraził w imieniu ojca dziecka zgodę na wykonanie gastroskopii. Szpital poddał jednak w wątpliwość skuteczność udzielonej zgody przez  pełnomocnika,  a  sprawa zgody  na  udzielenie  świadczeń  zdrowotnych małoletniej  przekazana  została  do  rozpoznania  przez  Sąd,  który  wszczął  postępowanie z urzędu. 

Zgodnie  z  art. 34  ust.  1  i  3  ustawy  o  zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz. U. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.)  lekarz  może  wykonać  zabieg  operacyjny  u  pacjenta,  po  uzyskaniu  jego  pisemnej zgody a wobec pacjenta niezdolnego do świadomego wyrażenia pisemnej zgody, po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego. W myśl ust. 3 lekarz może  wykonać zabieg lub zastosować metodę, o której mowa w ust. 1, wobec pacjenta  małoletniego, ubezwłasnowolnionego bądź niezdolnego do świadomego wyrażenia  pisemnej  zgody,  po  uzyskaniu  zgody  jego  przedstawiciela  ustawowego,  a  gdy  pacjent nie ma przedstawiciela lub gdy porozumienie się z nim jest niemożliwe po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego.

Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że  przedstawiciel ustawowy (a więc także rodzic niepozbawiony władzy rodzicielskiej) małoletniego dziecka może udzielić pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody przewidzianej w art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r. poz. 464).

Źródło: www.sn.pl