• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Toruń, dnia 17 grudnia 2014 roku

Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 05 listopada 2014 r., w sprawie o sygn. akt III CZP 73/14 uznał, że skarga na czynność komornika wniesiona do sądu niewłaściwego miejscowo podlega przekazaniu sądowi właściwemu postanowieniem (art. 200 § 1 KPC); skargę wniesioną do sądu niewłaściwego miejscowo przed upływem przepisanego terminu uważa się za wniesioną z zachowaniem terminu.

Skargę na czynności komornika może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Sądem właściwym miejscowo do którego należy złożyć skargę jest ten sąd przy którym działa komornik. Jeśli wierzyciel skorzystał z prawa wyboru komornika (art. 8 ust. 5 ustawy z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882 ze zm.)) i egzekucję prowadzi inny komornik niż przewidziany według zasad ogólnych, skargę należy wnieść do sądu, przy którym działa ten komornik, który byłby właściwy miejscowo w danej sprawie według przepisów ogólnych.

Termin do wniesienia skargi wynosi tydzień. W przypadku uchybienia terminowi skarga podlega odrzuceniu. W Uchwale z dnia 5 listopada 2014 r. (sygn. akt III CZP 73/14) Sąd Najwyższy uznał jednak, że skarga na czynność komornika wniesiona do sądu niewłaściwego miejscowo podlega przekazaniu sądowi właściwemu postanowieniem (art. 200 § 1 k.p.c.); skargę wniesioną do sądu niewłaściwego miejscowo przed upływem przepisanego terminu uważa się za wniesioną z zachowaniem terminu.

Oznacza to, że skarga na czynności komornika będzie uznana za wniesioną w terminie nawet jeśli zostanie złożona do sądu niewłaściwego miejscowo, o ile nastąpi to w terminie tygodniowym.