• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Toruń, dnia 30 kwietnia 2015 roku

Złożenie przez uprawnionego do  zachowku  wniosku  o  stwierdzenie  nabycia  spadku  na  podstawie  ustawy  przerywa  bieg terminu przedawnienia jego roszczenia o zachowek należny od spadkobiercy ustawowego. 

To istota wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2015 r.  (sygn. akt I CSK 753/13). Prawo  do  zachowku  nie wynika  z tego, że spadkobierca ustawowy nie został powołany do spadku  (ponieważ spadkodawca pozostawił testament, w którym powołał do spadku inną, niż spadkobierca ustawowy, osobę), lecz z faktu,  że  w  wyniku  likwidacji  masy  spadkowej  na  skutek  dokonanej  przez  spadkodawcę  darowizny,  spadkobierca ustawowy nie  otrzymał  należnego  mu  zachowku,  mimo  powołania do dziedziczenia. Jak przyjmuje się w literaturze i orzecznictwie, sytuacja  taka  uzasadnia  roszczenie  o  zachowek  na  podstawie  art.  991  §  2  k.c. Przepis artykułu  1007 k.c., dotyczący przedawnienia roszczenia   o zachowek  nie  reguluje  odrębnie  sytuacji,  gdy  roszczenia  tego  dochodzi  spadkobierca  ustawowy  przeciwko  innemu  spadkobiercy  ustawowemu. Identyczne stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10 października 2013 r. (sygn. akt III CZP 53/13).