• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Toruń, dnia 29 marca 2015 roku

Osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie podlegającej wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, doręcza się pisma sądowe na adres zamieszkania, w miejscu pracy, bądź tam gdzie się ją zastanie, nie zaś na adres prowadzenia działalności gospodarczej. (Postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2015 r. - sygn. VIII GNc 2705/14).

Przepisy o doręczeniach pism sądowych mają charakter obligatoryjny i wyłączają swobodę sądu w tym zakresie. Nie można uznać doręczenia za skutecznie dokonane, jeżeli nie nastąpiło ono według reguł przewidzianych w przepisach art. 131 i następnych kodeksu postępowania cywilnego.

Jeżeli stroną w sprawie jest osoba fizyczna, doręczenia dokonuje się jej osobiście, a gdy nie ma ona zdolności procesowej - jej przedstawicielowi ustawowemu. Doręczenia dokonuje się w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam, gdzie się ją zastanie. W przypadku nieobecności adresata, podstawowym warunkiem skuteczności doręczenia przez „awizo” jest rzeczywiste zamieszkiwanie adresata pod wskazanym adresem.

Pisma procesowe dla przedsiębiorców i wspólników spółek handlowych, wpisanych do rejestru sądowego na podstawie odrębnych przepisów, doręcza się na adres podany w rejestrze, chyba że strona wskazała inny adres dla doręczeń. Zasada ta nie dotyczy jednak osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa, które nie podlega rejestrowi w Krajowym Rejestrze Sądowym. Takim osobom przesyłki sądowe powinny być doręczane według zasad przewidzianych dla osoby fizycznej, a więc w mieszkaniu, miejscu pracy lub tam gdzie się ją zastanie (art. 135 § 1 kodeksu postępowania cywilnego). Jeśli dana osoba prowadzi działalność w formie przedsiębiorstwa, które nie podlega rejestrowi w Krajowym Rejestrze Sądowym, to przesyłki sądowe winny być jej zatem doręczane według zasad określonych w § 1 art. 133 kodeksu postępowania cywilnego, a nie w jego § 2a, który dotyczy wyłącznie przedsiębiorców i wspólników spółek handlowych, wpisanych do rejestru sądowego.

Prawidłowe doręczenie pisma sądowego może mieć duże znaczenie. W przypadku błędnego doręczenia na przykład nakazu zapłaty wydanego przez sąd, nie rozpoczyna biegu termin do wniesienia sprzeciwu od tego nakazu. Zatem jeśli strona dowie się dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego o istnieniu nakazu zapłaty, ponieważ wcześniej nie został on jej prawidłowo doręczony, można uchylić jego prawomocność i wykonalność.

(Postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2015 r. - sygn. VIII GNc 2705/14).