• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Toruń, dnia 29 listopada 2014 roku

Zawieszenie biegu terminu do odrzucenia spadku w imieniu małoletniego (art. 1015 § 1 k.c.)
Zgodnie z art. 1015 § 1 k.c., termin sześciu miesięcy do odrzucenia spadku rozpoczyna bieg w dniu, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. W przypadku małoletnich, którzy dziedziczą po swoich rodzicach, po odrzuceniu przez nich spadku, termin do odrzucenia przez małoletnich spadku biegnie od dnia, w którym ich rodzice złożyli oświadczenie o odrzuceniu spadku. Poczynając od tego dnia, przedstawiciele małoletniego dziedziczącego spadek mogą wystąpić do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku, a od jej uzyskania uzależniona jest skuteczność oświadczenia o odrzuceniu spadku, odrzucenie bowiem spadku jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka (art. 101 § 3 k.r.o.). Krótki, bo sześciomiesięczny termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego, powodował ryzyko nieuzyskania w tym czasie sądowego postanowienie umożliwiającego złożenie takiego oświadczenia. Konieczność uzyskania zgody sądu na odrzucenie spadku przez osobę małoletnią w praktyce oznacza istnienie przeszkody do wykonania uprawnienia – odrzucenia spadku.
Stąd też z zadowoleniem należy przyjąć stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w Postanowieniu z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie o sygn. akt I CSK 329/13 z którego wynika, że złożenie do sądu rodzinnego wniosku o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego powoduje zawieszenie - na czas trwania postępowania - biegu terminu do złożenia w imieniu małoletniego oświadczenia o odrzuceniu spadku.