• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Toruń, dnia 30 stycznia 2013 roku

Małżonkowie są współuczestnikami koniecznymi po stronie pozwanej, jeżeli byli stroną umowy darowizny dokonanej na ich rzecz przez dłużnika i zaskarżonej przez wierzyciela (art. 527 k.c.), a przedmiot darowizny wszedł do ich majątku wspólnego.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2013 r., sygn. akt III CZP 100/12.