• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Toruń, dnia 4 stycznia 2018 roku

Warunkiem przyznania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 800 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Do członków rodziny w myśl ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie zalicza się pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, posiadającej własne dziecko, nawet jeśli jest pozbawiona władzy rodzicielskiej i nie utrzymuje z własnym dzieckiem kontaktów.

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195) świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł (art. 5 ust. 3 ustawy).

Zgodnie z art. 2 pkt 16 ustawy rodzina to odpowiednio następujący członkowie rodziny: małżonkowie, rodzice dzieci, opiekuni faktyczni dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 162). Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej i nie utrzymywanie kontaktów z własnym dzieckiem, które mieszka zagranicą, pozostaje bez wpływu na definicję rodziny zawartej w art. 2 pkt 16 ustawy. Treść zacytowanego przepisu definiującego pojęcie rodziny nie budzi wątpliwości interpretacyjnych. Do rodziny w rozumieniu ustawy nie zalicza się pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, nawet jeśli osoba ta faktycznie prowadzi gospodarstwo domowe razem z osobą wnioskującą o świadczenie 500+.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24 maja 2017 r. (sygn. akt II SA/Łd 39/17).