• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Toruń, dnia 25 sierpnia 2017 roku

Termin przedawnienia roszczeń uczelni wobec studenta z tytułu zapłaty czesnego wynosi 3 lata. Trzyletni termin przedawnienia roszczeń z umowy o świadczenie odpłatnych usług edukacyjnych i wszystkich umów podobnych, dotyczy każdej umowy tego rodzaju, bez względu na to, kiedy została ona zawarta.

Przed Sądem Rejonowym w Toruniu toczyło się postępowanie, w którym powód Uniwersytet M.K. dochodził od pozwanej zapłaty kwoty 1 819,47 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z tytułu nieuiszczonej przez pozwaną w latach 2008-2012 opłaty za niestacjonarne studia. Dnia 22 stycznia 2013 r. pozwana została skreślona z listy studentów. Pozew został złożony 12 maja 2016 r.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty, wydanego w postępowaniu upominawczym pozwana podniosła zarzut przedawnienia roszczenia.

W odpowiedzi powód podniósł, iż do przedawnienia nie doszło, albowiem obowiązuje w przedmiotowej sprawie 10 letni termin przedawnienia roszczeń powoda.

Sąd Rejonowy w Toruniu oddalił powództwo.

Zgodnie z art. 160a pkt 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym roszczenia wynikające z umowy zawartej między uczelnią a studentem lub osobą przyjętą na studia przedawniają się z upływem trzech lat. Przepis ten został wprowadzony nowelą z dnia 11 lipca 2014 roku. Nie ulega więc wątpliwości, iż w chwili zawierania umowy o świadczenie usług edukacyjnych (2008 r.), jak również w chwili skreślenia pozwanej z listy studentów (2012 r.), przepisu tego w ustawie nie było. Jednak zgodnie z brzmieniem art. 32 ustawy nowelizującej prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2014r. poz.1198) do umów w sprawie odpłatności za studia, zawartych przed nowelizacją ustawy, stosuje się także art. 160a ust. 7. Takie brzmienie przepisów przesądziło w ocenie Sądu, iż trzyletni termin przedawnienia roszczeń z umowy stron i wszystkich umów podobnych, dotyczy każdej umowy tego rodzaju, bez względu na fakt, kiedy została ona zawarta.

(Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 19 stycznia 2017 r., sygn. akt X C 2092/16)