• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Wspólność małżeńska jest współwłasnością łączną o charakterze bezudziałowym. Nie jest możliwe, aby małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej małżeńskiej i działający jednocześnie, nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w określonym udziale. Skoro, z uwagi na wspólność majątkową, nie można wyodrębnić udziałów, które małżonkowie posiadali w małżeństwie w chwili nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, to nie można też przyjąć, że pięcioletni termin do zbycia udziału, biegnie od daty nabycia tego prawa po zmarłym małżonku w drodze spadku.

W przedmiotowym stanie faktycznym wnioskodawczyni wraz z mężem z mężem nabyła na podstawie aktu notarialnego nieruchomość w 1999 r. Nieruchomość weszła do majątku wspólnego małżonków. Dom ten był przez małżonków użytkowany aż do śmierci męża wnioskodawczyni, tj. do 29 listopada 2015 r. Na podstawie sporządzonego przez męża wnioskodawczyni testamentu, wnioskodawczyni nabyła spadek w całości i stała się jedyną jego właścicielką. Obecnie wnioskodawczyni mieszka w innej nieruchomości, a dom, który był przedmiotem spadku sprzedała w 2016 r.

W związku z powyższym powstało pytanie, czy sprzedaż udziału w nieruchomości odziedziczonym po mężu w 2015 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Sąd rozpatrujący niniejszą sprawę podzielił stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w wyroku z 8 grudnia 2011 r., w sprawie o sygn. akt II FSK 1101/10, że wadliwy jest pogląd, zgodnie z którym, w wyniku śmierci jednego małżonków znajdującego się w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej z art. 31 k.r.o., drugi małżonek nabywa w drodze spadku po pierwszym małżonku, po raz drugi, udział w tej samej nieruchomości, ponieważ, z uwagi na istotę wspólności majątkowej małżeńskiej, nie było możliwe wyodrębnienie udziału przypadającego każdemu z małżonków już podczas pierwotnego, wspólnego nabycia.

Wspólność małżeńska jest współwłasnością łączną o charakterze bezudziałowym. Nie jest możliwe zatem, aby małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej małżeńskiej i działający jednocześnie, nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w określonym udziale. Współwłasność łączna różni się bowiem od współwłasności ułamkowej tym, że nie można w niej określić ilości udziałów każdego współwłaściciela, któremu przysługuje pełne prawo do całej masy majątkowej.

Uproszczeniem zatem było przyjęcie, że strona skarżąca dwukrotnie nabyła nieruchomość, w której z uwagi na ustrój majątkowy, niemożliwe było określenie jej udziałów. Pierwszy raz w chwili zakupu wraz mężem, z którym łączyła ją wspólność majątkowa, a drugi raz w wyniku dziedziczenia po śmierci męża. Skoro, z uwagi na wspólność majątkową, nie można wyodrębnić udziałów, które skarżąca i jej mąż posiadali w małżeństwie w chwili nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, to nie można też przyjąć, że pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od osób fizycznych biegnie od daty nabycia prawa własności udziału po zmarłym mężu w drodze spadku.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 stycznia 2017 r., sygn. akt I SA/Łd 1108/16.