• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Warunkiem zwolnienia od podatku nabycia środków pieniężnych w drodze darowizny przez najbliższą rodzinę jest zgłoszenie tego faktu naczelnikowi urzędu skarbowego i udokumentowanie przekazania pieniędzy na rachunek bankowy nabywcy – uznał Naczelny Sąd Administracyjny w Wyroku z dnia 5 stycznia 2017 r. (Sygn. akt II FSK 3600/14).

Zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.) małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha są zwolnieni od podatku jeśli nabycie przez nich własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny, zostało zgłoszone właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Gdy przedmiotem darowizny są środki pieniężne ustawa przewiduje konieczność udokumentowania ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Obowiązek zgłoszenia, jak i obowiązek udokumentowania, są warunkami zwolnienia i ich celem jest uszczelnienie systemu podatkowego, a więc kontrola przepływu środków pieniężnych i niespełnienie któregokolwiek z nich powoduje opodatkowanie nabywcy według I grupy podatkowej. W dodatku z art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn wyraźnie wynika, że rachunek bankowy, na który ma być dokonana wpłata, to rachunek bankowy nabywcy. Oznacza to, że chodzi o rachunek bankowy prowadzony dla nabywcy i dla niego założony.

Warunku udokumentowania przekazania środków pieniężnych na rachunek bankowy nabywcy nie spełnia przekazanie tych środków obdarowanemu w gotówce. W przepisie art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn wyraźnie określono, że przekazanie ma nastąpić na rachunek bankowy i to rachunek nabywcy.

(Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 stycznia 2017 r., sygn. akt II FSK 3600/14).