Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Emerytury i renty mundurowe

Zawieszenie postępowania do czasu zbadania zgodności z Konstytucją ustawy dezubekizacyjnej

Toruń, dnia 24 sierpnia 2018 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie zawiesił postępowanie w sprawie wysokości emerytury policyjnej i policyjnej renty inwalidzkiej do czasu zbadania zgodności z Konstytucją RP zastosowanych przez organ emerytalny przepisów prawa materialnego tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie na postanowienie o zawieszeniu.

Czytaj więcej...

Rządowy projekt ustawy obniżającej emerytury i renty żołnierzy zawodowych i ich rodzin

Toruń, dnia 14 maja 2018 roku

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin dotyczy obniżenia wysokości emerytur wojskowych i rent inwalidzkich dla członków WRON i byłych żołnierzy zawodowych, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 sierpnia 1990 r., a także wojskowych rent rodzinnych pobieranych po takich żołnierzach zawodowych.

Czytaj więcej...

1000 zł dla byłego funkcjonariusza za brak decyzji w trybie art. 8a w terminie

Toruń, dnia 3 marca 2018 roku

Wyrokiem z dnia 31 stycznia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zobowiązał Ministra SWiA do rozpoznania wniosku M.S. z dnia 27 stycznia 2017 r. w terminie miesiąca od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy. WSA w Warszawie stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzył Ministrowi SWiA grzywnę w wysokości 500 zł, przyznał M.S. od Ministra SWiA sumę pieniężną w wysokości 1000 zł oraz zasądził 497 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Wyrok jest nieprawomocny (sygn. akt II SAB/Wa 425/17).

Czytaj więcej...

Sąd uwzględnił skargę na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (art. 8a)

Toruń, dnia 3 stycznia 2018 roku

Przy badaniu zasadności skargi na bezczynność organu administracji nie ma znaczenia z jakich powodów określona czynność nie została dokonana przez organ. Bezczynność organu nie usprawiedliwiają tzw. trudności obiektywne w postaci złożoności sprawy, kulminacji spraw, braku etatów czy też środków pieniężnych. Działania organu mieszczą się w zakresie pojęcia bezczynności, także wtedy gdy pomiędzy poszczególnymi czynnościami podjętymi przez organ występuje znaczny odstęp czasu.

Czytaj więcej...

Art. 33 ustawy emerytalnej a Dezubekizacja

Toruń, dnia 4 września 2017 roku

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 715) wprowadziła przesłanki weryfikacji prawomocnych decyzji Dyrektora ZER MSWiA. Nowelizacja określa także okres w jakim może dojść do zmiany lub uchylenia decyzji na niekorzyść funkcjonariusza.

Czytaj więcej...

Zmiana właściwości sądu rozpoznającego odwołania od Decyzji Dyrektora ZER

Toruń, dnia 20 sierpnia 2017 roku

Minister Sprawiedliwości przygotował projekt nowelizacji przepisów kodeksu postępowania cywilnego, które dotyczą właściwości sądu rozpoznającego odwołania od Decyzji Dyrektora ZER. Dotychczas postępowania toczyły się przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Projekt noweli przewiduje, że sądem właściwym do rozpoznawania takich odwołań będzie sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania odwołującego się.

Czytaj więcej...

Odwołanie od decyzji Dyrektora ZER

Toruń, dnia 7 sierpnia 2017 roku

Decyzja Dyrektora Zakładu Emerytalno- Rentowego w przedmiocie ponownego ustalenia emerytury bądź renty wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 107 §  1 k.p.a nie zawiera pouczenia czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie. Organ poinformował natomiast, że wszelka korespondencja powinna być kierowana do właściwych oddziałów ZER. Wbrew sugestii ZER, nie dotyczy to jednak odwołania.

Czytaj więcej...

Art. 8 a ustawy dezubekizacyjnej

Toruń, dnia 26 czerwca 2017 roku

Tzw. ustawa dezubekizacyjna z 2016 r. przewiduje w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwość wyłączenia decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zastosowania przepisów obniżających emeryturę bądź rentę wobec funkcjonariuszy, którzy w rozumieniu ustawy pełnili służbę na rzecz państwa totalitarnego, jeśli przed dniem 31 lipca 1990 r. pełnili służbę krótkotrwale oraz rzetelnie wykonywali zadania i obowiązki po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia i życia.

Czytaj więcej...

Ustawa dezubekizacyjna z 2016 r.

Toruń, dnia 20 czerwca 2017 roku

Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2016 r. poz. 2270) wprowadza nowe zasady ustalania wysokości emerytur i rent policyjnych obejmującą pojęciowo nową grupę osób (osoby pełniące służbę na rzecz państwa totalitarnego). Wypłata świadczeń według nowych zasad nastąpi od dnia 1 października 2017 r.

Czytaj więcej...

Kancelaria:
ul. Szosa Chełmińska 26 lok. 409
87-100 Toruń
tel. 504 442 165

Adwokatura Polska